GOSPODARKA EU 2030

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu podsumowanie merytorycznych dyskusji oraz wnioski końcowe wypracowane podczas  kolejnej-  już 13-ej – , edycji Forum Gospodarczego TIME. Odbyło się ono w dniach 8-11 marca 2021 roku, ze zrozumiałych powodów  w formule konferencji on-line. Celem organizatorów oraz Rady Programowej Forum była integracja wysiłków krajowych i zagranicznych organizacji przedsiębiorstw, stowarzyszeń zawodowych, izb gospo­darczych oraz regulatorów wokół ustanowienia cyfrowego ładu gospodarczego UE – „Europa 2030”. W minionym roku europejskie organizacje biznesowe wielokrotnie interweniowały i apelowały w instytucjach UE i w gronie rządów państw członkowskich UE o pilne dopasowanie ekosystemu prawnego do potrzeb rozwojowych przemysłu oraz o realizację funduszu odbudowy gospodarki UE dotkniętej pandemią wirusa Covid-19. Dlatego program 4 dni tegorocznego Forum poświęcony został w całości zagadnieniom cyfryzacji i Krajowego Planu Odbudowy (KPO), infrastruktury sieciowej, gospodarki UE 2030, przemysłu 4.0, cyfryzacji systemu finansowego oraz usług cyfrowych.

Wielkość  rynku Unii Europejskiej daje krajom członkowskim i jego społeczności nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji wspólnotowych ram regulacyjnych. Tylko wspólne i zgodne działanie całego środowiska związanego z technologiami ICT pozwoli przyspieszyć przechodzenie od koncepcji do praktycznego wdrożenia zharmonizowanych rozwiązań oraz umiejętnego i  efektywnego wykorzystania planu odbudowy EU.

Pandemia koronawirusa zmusiła nas do organizacji 13-go FG TIME w trybie on-line. Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości swobodnej dyskusji i wymiany doświadczeń w kuluarach. Cyfrowe narzędzia dostępne na wirtualnej platformie FGTIME wprawdzie są bardzo innowacyjne, ale nie zastąpią fizycznego kontaktu. W tej sytuacji udostępniliśmy Państwu na stronie Forum (https://fgtime.pl/) wszystkie nagrania tegorocznych prezentacji, przemówień i dyskusji eksperckich. Każdy z Państwa może ponownie wysłuchać i  obejrzeć interesujące pozycje programu Forum.

Poniższe podsumowanie i wnioski są naszą autorską esencją prezentacji i dyskusji z tegorocznego  Forum.

Jednocześnie zachęcamy do aktywności i zaangażowania na rzecz rozwoju środowiska ICT, a tym samym kontynuowania budowy innowacyjnej, cyfrowej gospodarki UE. Zachęcamy do przesyłania swoich uwag, sugestii i konkluzji – również krytycznych. Niewykluczone bowiem, że nawet zmiany doraźnie oceniane jako niepotrzebne czy nawet niebezpieczne – w dłuższej perspektywie mogą posłużyć mądremu, przydatnemu i skutecznemu kształceniu i budowie gospodarki UE.

Gospodarka sieciowa, sieci 5G, przemysł 4.0, cyfrowy system finansowy i sztuczna inteligencja otworzyły kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu. Rozwój gospodarki sieciowej oznacza konieczność reformy otoczenia regulacyjnego. Motorem napędowym jest dążenie do zwiększania efektywności wykorzystania zasobów. XIII Forum Gospodarcze TIME to spotkanie osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu nowego prawa gospodarczego.

on-line

8 - 11 Marca 2021 r.

13. Forum Gospodarcze TIME organizowane jest z inicjatywy najaktywniejszych i największych organizacji i przedsiębiorstw sektora ICT. Odbędzie się w formule on-line w dniach 8-11 marca 2021 roku. Tematyka Forum została podzielona na cztery nurty tematyczne: infrastrukturalny, przemysłowy, finansowy oraz usługowy.

ZAGADNIENIA FORUM

Sieci 5G

Cyberbezpieczeństwo

Suwerenność cyfrowa

Gospodarka cyfrowa

Przemysł 4.0

Transformacja energetyczna

Sztuczna inteligencja

Płatności cyfrowe

Cyfrowy rynek medialny

INFRASTRAKTURA
W nurcie sieciowym największy ciężar gatunkowy ma przestawienie polskiej energetyki na innowacyjne kierunki rozwoju…

PRZEMYSŁ
Stoi przed koniecznością wymiany technologii, z uwzględnieniem wielu nadchodzących zmian: przemysł 4.0, w podejściu regulacji…

FINANSE
Obecna zmian ustrojowa przyspiesza procesy cyfryzacji systemów finansowo-bankowych. Głównym dylematem jest konstrukcja…

USŁUGI
Budowa gospodarki o obiegu zamkniętym będzie przyspieszać cyfryzację istniejących usług oraz wygeneruje cały portfel nowych usług…

Patronat Honorowy

Partner merytoryczny

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy

Współpraca

Patronat medialny

8 - 11 Marca 2021

09:00 – 09:10Uroczyste otwarcie Forum
09:10 – 09:20Krajowy Program Odbudowy

Premier Mateusz Morawiecki – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

więcej

W 2020 rząd ogłosił zamiar uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który w założeniach ma być kompleksowym programem reform i projektów strategicznych. Jego celem ma być wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość. Zadeklarowano, że ma zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Otrzymane w ramach programu pieniądze mają być przeznaczone na modernizację technologiczną, trafiać do rodzimych firm oraz poprawiać jakość życia Polaków i konkurencyjność naszej gospodarki. Doświadczenia roku 2020 wskazują, że kluczowym zadaniem polityki społecznej powinna być dbałość o bezpieczeństwo życia oparta na większym bezpieczeństwie zatrudnienia. W związku z tym zwracamy się do rządu z poniższymi pytaniami:
1. Jaki będzie tryb ustalania listy obecnych i przyszłych nieprzewidzianych okoliczności?
2. W jaki sposób rząd planuje dopasować system edukacji i kształcenia, aby społeczeństwo było lepiej przygotowane na zmiany i ryzyka związane z przyspieszającą transformacją cyfrową gospodarki?
3. Które elementy programu odbudowy są adresowane do podniesienia bezpieczeństwa zatrudnienia?
4. W jaki sposób rząd zamierza wykorzystać główne polityki UE, na które przeznaczono środki Funduszu Odbudowy, aby zapewnić spójność europejskiej polityki zacieśniania współpracy gospodarczej z naciskiem na koopetycję z polską polityką podnoszenia konkurencyjności gospodarki?

mniej

09:20 – 09:30EDH – wsparcie dla MŚP z programu Digital Europe

Sandro D’Elia – Dyrektor Programu, DG Connect

więcej

Program pracy Komisji Europejskiej zakłada, że do roku 2024 powstanie nowy ekosystem prawny dla przemysłu cyfrowego. Poprosiliśmy gościa z DG CONNECT o przedstawienie ram prawnych, do których powinien przygotowywać się przemysł przyszłości. W jaki sposób KE będzie realizować polityki konwergencji geograficznej, włączania rynkowego i podnoszenia konkurencyjności gospodarki UE. Dotychczasowa polityka podnoszenia konkurencyjności prowadziła w praktyce do utrudnień w nawiązywaniu ściślejszej współpracy pomiędzy firmami UE i integracji rynków Unii. Polityki państw członkowskich uwypuklały sprzeczności interesów wewnątrz UE, natomiast w minimalnym stopniu odpowiadały na problem wzmacniania konkurencyjności wobec głównych konkurentów z krajów trzecich. W szczególności interesuje nas, na czym konkretnie polegać ma nowa polityka wzmacniania konkurencyjności, która w praktyce będzie nas kierować w kierunku współpracy i konwergencji geograficznej regionów.

mniej

09:30 – 09:40Powszechny dostęp do wysokiej jakości łączności, przyspieszającej osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Stephen Bereaux – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Telekomunikacji, ITU

09:40 – 10:10Polska Gospodarka Cyfrowa w Europie

Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu, KIGEiT

więcej

Prezentacja będzie kontynuacją wystąpienia na FG TIME w roku 2020, która poświęcona była przyczynom i konsekwencjom przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu. Będzie zawierała propozycje modernizacji i przyspieszenia programu cyfryzacji gospodarki. Szczególna uwaga będzie skupiona na uzasadnieniu potrzeby powszechnego i głębszego zrozumienia istoty nowego ustroju gospodarczego związanego z pojęciem zrównoważonej gospodarki sieciowej o obiegu zamkniętym. Będzie propozycją deklaracji wizji przemysłu cyfrowego Polski 2030.

mniej

10:10 – 11:20Regulacje i praktyka w realizacji cyfrowej wizji Europy 4.0

Moderator: Ireneusz Piecuch – Senior Partner i Współzałożyciel DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy SKA , Kancelaria Prawna DGTL
Zaproszeni:
Maciej Witucki – Prezes Zarządu, Konfederacja Lewiatan
Andrzej Arendarski – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza
Andrzej Malinowski – Prezydent, Pracodawcy RP
Krzysztof Szubert – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej, KPRM

więcej

W dyskusji uczestnicy panelu odniosą się do tematów prezentacji inauguracyjnych. Podzielą się ze słuchaczami swą wiedzą na temat trudności wdrażania do praktyki gospodarczej regulacji w różnych regionach, skupiając się na specyfice polskich uwarunkowań. Wskażą niebezpieczeństwa nieoczekiwanych efektów ubocznych, które powodują nowe regulacje w praktyce. Odniosą się do zjawiska przeregulowania rynku – nadmiernych i nieadekwatnych regulacji, które hamują rozwój rynku i kreatywność przedsiębiorstw. Uczestnicy panelu będą pytani o ich poglądy na temat działań, które zmniejszą ryzyko inwestycji na rynkach UE. W jakim stopniu nowy ekosystem gospodarczy będzie zmniejszał ryzyka (prawne, hiper-konkurencji, polityczne, nowych priorytetów polityk gospodarczych) na rynku wewnętrznym UE, które hamują inwestycje i rozwój nowych modeli biznesowych? Czy nowy ekosystem gospodarczy jest odpowiedzią UE na potrzebę uruchomienia trwałych mechanizmów podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich na rynkach globalnych?

mniej

11:20 – 11:40Sektor teleinformatyczny w czasach pandemii. Szanse, zagrożenia, bariery rozwoju

Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, PIIT

więcej

Pandemia ujawniła szereg słabości współczesnej gospodarki i zmusiła do rewizji wielu rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa dostaw, skuteczności ochrony przeciwepidemicznej, organizacji służby zdrowia oraz transformacji cyfrowej. Uwypukliła wartość technik i technologii cyfrowych, które w szybkim tempie pozwoliły zareagować i zmniejszyć skutki kryzysu. Przyspieszona została wirtualizacja wielu aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz administracji państwowej, co pozwoliło uniezależnić się od ograniczeń pandemicznych. Dla ekspertów, pandemia ta nie była zaskoczeniem i co ważniejsze, następna może być znacznie groźniejsza w skutkach. Kryzys nieodwracalnie zmienił rolę cyfrowej transformacji w funkcjonowaniu całej gospodarki, dlatego też sektor teleinformatyczny będzie musiał być przygotowany, aby sprostać nowym oczekiwaniom rynku po pandemii. Apelujemy o przegląd dostępnych technik i technologii cyfrowych oraz rolę sieci telekomunikacyjnych w budowie systemu prewencji oraz działań antykryzysowych. Podejmujemy dyskusję na temat zidentyfikowanych zagrożeń i barier rozwoju ujawnionych przez kryzys by podjąć odpowiednie środki zaradcze. Postulujemy opracowanie zmian systemowych, które pozwolą na rozwój teleinformatyki, innowacji oraz na takie zmiany w kształtowaniu inwestycji w sieci telekomunikacyjne, by były one przygotowane na obsługę przyspieszonej cyfryzacji wszystkich dziedzin życia gospodarczego oraz administracji państwowej, posiadały rezerwy przepustowości zdolne od obsłużenia obciążenia wielokrotnie większego od normalnego oraz zapewniając znacznie większą odporność na zjawiska zagrażające bezpieczeństwu życia społecznego i gospodarczego.

mniej

11:40 – 12:55Kierunek regulacji europejskich vs. realia w Polsce

Wprowadzenie: Rafał Duczek – Partner, Kancelaria Prawna GWW
Moderator: Łukasz Dec – Redaktor, Telko.in
Zaproszeni:
Patrycja Gołos – VP Corporate Affairs CEE, Liberty Global UPC
Cezary Albrecht – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Prawnych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością, T-Mobile
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
Wojciech Rosiak – Dyrektor Działu Regulacji, P4
Marta Brzoza – Dyrektor Współpracy Regulacyjnej, Orange Polska

więcej

Po prezentacji odbędzie się dyskusja stanowiąca podsumowanie planów odbudowy i pokryzysowych zmian regulacyjnych. Europejski plan odbudowy stanowi w swej istocie postulat przyspieszenia realizacji wizji przebudowy ram regulacyjnych całości obrotu gospodarczego. Potrzebujemy krajowego programu adaptacyjnego, by usprawnić i przystosować realia rynku w Polsce do realiów Joint Research Centre (JRC) UE.

mniej

12:55 – 14:105G w Polsce i na świecie – stan wdrożenia, perspektywy rozwoju

Wprowadzenie: Frederic Pujol – Radio technologies & spectrum practice leader, IDATE DigiWorld

Moderator: Ireneusz Piecuch – Senior Partner i Współzałożyciel DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy SKA , Kancelaria Prawna DGTL
Zaproszeni:
Martin Mellor – Prezes Zarządu, Ericsson
Tonny Bao – Prezes Zarządu, Huawei
Piotr Jaworski – Członek Zarządu, Orange Polska
Thomas Riedel – Head of Samsung Networks Europe

więcej

Prezentacja będzie stanowić przegląd założeń systemowych, na których budowane są strategie inwestycyjne w sieci 5G. Autor dokona przeglądu i porównania tempa działań w poszczególnych krajach do harmonogramu rozwoju sieci 5G w Polsce. Zwróci też uwagę na perspektywy rozwoju tych sieci w kontekście obecnych przyszłych usług B2B i B2C.

mniej

14:10 – 14:20Fundusze europejskie 2021-2027

Rafał Sukiennik – Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

więcej

Przedstawiciel ministerstwa odpowiadającego m.in. za realizację POPC, przedstawi koncepcje wykorzystania w latach 2021-27 funduszy europejskich na przyspieszenie rozwoju sieci telekomunikacyjnych, cyfryzacji gospodarki i administracji.

mniej

14:20 – 14:30Fundusz szerokopasmowy i odbudowy vs. inwestycje w telekomunikacji

Agnieszka Krauzowicz – Dyrektor Departamentu Telekomunikacji, KPRM

więcej

Na grudniowym posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii KPRM, omówiono plan wdrażania wizji społeczeństwa gigabitowego mającego dostęp do JRC UE. W trakcie prezentacji dowiemy się w jakim stopniu Fundusz Szerokopasmowy, umowy inwestycyjne i środki z KPO przyspieszą proces likwidacji białych plam. Dowiemy się też, w jakim stopniu proces wdrażania Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej może przyspieszyć realizację tego procesu oraz jaka jest rola samorządów w tym obszarze, a w szczególności w realizacji wspomnianych umów inwestycyjnych.

mniej

14:40 – 15:45Jak finansować i budować sieci szerokopasmowe

Moderator: Wojciech Dziomdziora – Radca Prawny, Nexera
Zaproszeni:
Nikodem Bończa-Tomaszewski – Prezes Zarządu, Exatel
Cezary Albrecht – Członek Zarządu, T-Mobile
Piotr Kuriata – Członek Zarządu, Play
Maciej Nowohoński – Członek Zarządu, Orange Polska
Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu, Nexera
Marta Wojciechowska – Członek Zarządu, Inea
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia

więcej

 

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele firm telekomunikacyjnych, którzy odniosą się do koncepcji wykorzystania publicznych funduszy odbudowy i rozwoju do usprawnienia oraz zdynamizowania procesów inwestycyjnych w telekomunikacji. Na tej podstawie słuchacze będą mogli sami ocenić, na ile realna jest deklaracja rządu, że do roku 2025 każda nieruchomość mieszkalna i biznesowa znajdzie się w zasięgu sieci światłowodowej świadczącej usługi dostępu do Internetu i transmisji danych.

mniej

09:00 – 09:05Otwarcie Forum
09:05 – 09:15KPO – wsparacie dla MŚP w ramach realizacji polityki integracji rynkowej i konkurencyjności

Robert Tomanek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

więcej

 

Zwróciliśmy się do Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z propozycją przedstawienia KPO w części dotyczącej wsparcia dla najistotniejszej części polskiej gospodarki, jaką jest sektor MŚP. W jaki sposób przewiduje się włączenie tego sektora w podwójną transformację gospodarczą (tzn. cyfrową i przejście do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – GOZ)? Jakie działania mają pomóc tej grupie w odbudowie i umocnieniu suwerenności gospodarczej i technologicznej oraz odporności na wstrząsy zewnętrzne? Czy rząd ma plan pomocy MŚP w dostosowywaniu się do wyzwań związanych z przestrzeganiem nowych przepisów i dostępem do informacji, rynków i finansów? Chodzi realizację na poziomie krajowym programów pomocy przewidzianych w „Strategii MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy”. Chcielibyśmy poznać obiecany w marcu 2020 zarys programu, który zapewniłby temu sektorowi:
• budowanie zdolności i wspieranie przejścia na zrównoważony rozwój i cyfryzację;
• zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i poprawę dostępu do rynku
• poprawę dostępu do finansowania.
Przemysł cyfrowy i rynek usług finansowych potrzebują informacji, które pozwoliłyby na przygotowanie usług spójnych z krajową implementacją wspomnianej nowej strategii dla MŚP.

mniej

09:15 – 09:45Plan wdrożenia normalizacji w MŚP

Jochen Friedrich – Head of Technical Relations, Open Forum Europe

więcej

Od 2012 roku w UE przygotowywany jest Rolling Plan for ICT Standardisation (Plan Kroczący Normalizacji Technologii Cyfrowych). W październiku 2020 Przewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Planu Kroczącego (TFRP) przedstawił raport poświęcony GOZ. Raport ten informuje, że GOZ będzie tematem nowego rozdziału Planu na rok 2021. Państwa członkowskie UE poproszono o wniesienie wkładu do inicjatyw regulacyjnych i politycznych w państwach członkowskich UE. Organizacje zrzeszające MŚP i zainteresowane strony społeczne były poproszone o przedstawienie propozycji. Poprosiliśmy przedstawiciela Grupy Zadaniowej ds. Planu Kroczącego o prezentację na temat Planu i jego wpływu na tempo wdrażania Przemysłu 4.0 w sektorze MŚP.

mniej

9:45 – 10:00AI – technologie ogólnego przeznaczenia

Cecilia Bonefeld-Dahl – Dyrektor Generalna, Digital Europe

więcej

W 2018 roku Komisja Europejska powołała wysokopoziomową grupę ekspertów ds. sztucznej inteligencji AI HLEG. Od czasu powołania, zespół przygotował 4 raporty dot. AI. Jego rekomendacje miały istotny wpływ na dokumenty programowe KE oraz państw członkowskich. W pierwszym kwartale 2021 spodziewana jest aktualizacja Skoordynowanego Planu Rozwoju Sztucznej Inteligencji. Poprosiliśmy przedstawiciela AI HLEG o przedstawienie aktualnego planu działań, jego wpływu na działania krajów członkowskich oraz zasad koordynacji, które pozwolą uniknąć powielania prac oraz wykorzystają efekt synergii wynikającej ze współpracy państw członkowskich UE

mniej

10:00 – 10:10Kierunki rozwoju normalizacji w Przemyśle 4.0. Jak normalizacja może wspomagać MŚP?

Teresa Sosnowska – Zastępca Prezesa ds. Normalizacji, Polski Komitet Normalizacyjny

10:10 – 10:20Polska w programie Horyzont Europa

Agnieszka Ratajczak – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, NCBR

10:20 – 11:00Polski przemysł w roku 2030

Andrzej Soldaty, Polska Platforma Przyszłości

więcej

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (PPP) została powołana w celu świadczenia usług doradczych przedsiębiorstwom produkcyjnym. PPP stara się wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Fundacja ma wizję polskiego przemysłu w roku 2030 wyprowadzoną z dokumentów programowych UE ukształtowanych przez wizję Europy 4.0 w roku 2050. Poprosiliśmy architekta i pierwszego prezesa Fundacji o przedstawienie wizji przemysłu 4.0 w Polsce w roku 2030

mniej

11:00 – 12:00Implementacja transformacji cyfrowej

Moderator: Martin Pioch – Senior Manager European Affairs, ZVEI
Zaproszeni:
Jacek Łukaszewski – Prezes Zarządu, Schneider Electric Polska
Jürgen Sturm – Chairmen of Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI)
Xawery Konarski – Wiceprezes Zarządu, PIIT
Horst Heinol-Heikkinen – CEO Asentics, Deputy Chairman of Industrial Digital Twin Association

więcej

W ramach panelu dyskusja będzie toczyć się wokół tematów które można nazwać łącznie europejską drogą rozwoju przemysłu przyszłości, cyfryzacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowie bliźniaków cyfrowych oraz przechodzenia na gospodarkę opartą na danych i szeroko korzystającą z rozwiązań chmurowych.

mniej

12:00 – 13:10Kompatybilność transformacji przemysłu 4.0 i energetyki

Wprowadzenie: Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu, Atende Industries
Moderator: Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu, KIGEiT
Zaproszeni:
Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, Enea Operator
Grzegorz Bojar – Dyrektor Departamentu Teleinformatyki, PSE
Tomasz Podgajniak – Prezes Zarządu, Enerco
Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu, Atende Industries
Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu, PGE

więcej

KIGEiT w ciągu minionej dekady bardzo wiele czasu poświęciła sprawie cyfryzacji systemów elektroenergetycznych. Sformułowane w latach 2012-15 prognozy dotyczące kierunku i skutków transformacji cyfrowej tych sieci sprawdziły się w całości. To upoważnia środowisko polskiego przemysłu cyfrowego do ponownego podjęcia tematu cyfryzacji i integracji sieci infrastrukturalnych. Celem prezentacji będzie omówienie koniecznych zmian w prawie energetycznym i strategii modernizacji sektora energetyki, by była ona spójna z sieciowym i rozproszonym kierunkiem rozwoju przemysłu. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli firm energetycznych i cyfrowych, by omówić możliwości szybkiego ustanowienia form ściślejszej współpracy, która pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał przemysłu cyfrowego i odrobić zapóźnienie technologiczne spowodowane dekadą zastoju w rozwoju technicznym i technologicznym oraz cyfrowym polskiej energetyki.

mniej

13:10 – 14:20Gospodarka Wodorowa – szanse i zagrożenia

Wprowadzenie: Wojciech Kamieniecki – Dyrektor, NCBiR
Moderator: Marcin Bochenek – Dyrektor Działu Marketingu Strategicznego, NCBiR
Zaproszeni:
Prof. Tomasz Szejner – Doradca Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Wojciech Kamieniecki – Dyrektor, NCBiR
Cezary Godziuk – Prezes Zarządu, Lotos Asfalt

więcej

Istotą obecnego etapu rozwoju gospodarki wodorowej jest komercjalizacja i upowszechnienie technologii elektrolizy wody jako technologii bezemisyjnej produkcji wodoru dla potrzeb przemysłowych i transportowych. Nieuchronny spadek kosztów energii elektrycznej z OZE oznacza konieczność wyposażenia współczesnych systemów elektroenergetycznych w technologię długoterminowego/sezonowego magazynowania energii. Przedstawiciel NCBR zaprezentuje uczestnikom forum możliwości skorzystania ze wsparcie NCBR w zakresie rozwoju technologii gospodarki wodorowej.

mniej

14:20 – 15:40Technologie operacyjne przemysłu 4.0

Moderator: Jarosław Tworóg – Wiceprezes, KIGEiT
Zaproszeni:
Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu, Phoenix Systems
Marek Gondzio – Prezes Zarządu, Globema
Małgorzata Darowska – Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych, Ministerstwo Infrastruktury
Ewa Mikos – Przewodnicząca Komisji Cyfryzacji I4.0, Development Manager, Siemens

więcej

Rozwój technologii transakcyjnych wymaga budowy odpowiedniego środowiska regulacyjnego i skali prowadzonej działalności. Celem dyskusji jest określenie kiedy i w jakim stopniu będzie możliwe wykorzystanie potencjału tkwiącego w technologiach transakcyjnych do poprawy konkurencyjności MŚP stanowiących dominantę gospodarki UE.

mniej

08:50 – 09:00Otwarcie Forum
09:00 – 09:15Finansowanie odbudowy gospodarki po pandemii, w oparciu o budżet, środki unijne i prywatne
Tadeusz Kościński – Minister, Ministerstwo Finansów
09:15 – 09:30Finansowanie rozwoju technologii przemysłowych

Wojciech Kamieniecki – Dyrektor, NCBR

09:30 – 09:35Współpraca Nauka Biznes

Prof. Andrzej Sokala – JM Rektor, Uniwerystet Mikołaja Kopernika

09:45 – 10:00„PayTech Impact.EU Study: The future of open banking in Europe from the perspective of providers and customers”

Prof. Michał Polasik – profesor UMK
Dominik Sadłakowski – UMK
Natalia Tetkowska – UMK
Krzysztof Korus – DLK Legal

10:00 – 11:00PayTech Impact.EU

Moderator: prof. Michał Polasik – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krzysztof Korus – DLK Legal
Zaproszeni:
Ceu Pereira – Team leader, Retail payments at European Commission
Gijs Boudewijn – Vice-Chair Payment Systems Committee European Banking Federation
Joanna Erdman – Director, Strategic Projects, Mass/Young Customers and Transactional Banking, mBank
Arturo González Mac Dowell – President & CEO, Eurobits Technologies
Trisham Chundunsing – Senior Manager, Public Policy Payments/Financial Services at Amazon Europe
Tomasz Owczarek – Head of Sales and Strategy, Mastercard
Konrad Ślusarczyk – Senior Policy Lead, Visa Europe

11:00 – 12:10Jakie możliwości biznesowe wynikają Europejskiego Zielonego Ładu

Moderator: Olivier Blank – Director European Affairs, ZVEI
Zaproszeni:
Harry Verhaar – Signify, DG ENVI
Jochen Kreusel – ABB Power Grids
Przemysław Kurczewski – Zastępca Dyrektora, NCBiR
Małgorzata Krajewska – Dyrektor Regulacji i Spraw Europejskich, Orange Polska

12:10 – 13:20Technologie jutra w sektorze finansowym – co zadecyduje o cyfrowej transformacji?

Dwa światy bankowości
Wprowadzenie: Marcin Chruściel – Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Orange Polska

Moderator: Piotr Mieczkowski – Dyrektor Zarządzający, Fundacja Digital Poland
Zaproszeni:
Robert Trętowski – Wicerezes Zarządu, KIR
Dariusz Śpiewak – Wiceprezes, PIIT
Bartłomiej Nocoń – Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, ZBP
Marcin Chruściel – Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Orange Polska
Jacek Szczepański – Wiceprezes Zarządu, Atende

więcej

Sztuczna Inteligencja, rozwiązania chmurowe, technologia blockchain, 5G LTE, a może problematyka cyberbezpieczeństwa lub modernizacji bankowego back-office zadecydują o rynkowej pozycji banków? Które z tych technologii, w jakiej proporcji i w jakiej kolejności wdrażane zagwarantują sukces – oto dylematy do rozwiązywania przez zarządy banków.

mniej

13:20 – 14:20Regulacje i praktyka w realizacji cyfrowej wizji Europy 4.0 w sektorze finansowym

Moderator: Zbigniew Grzegorzewski – Redaktor Naczelny, MarketNews24
Zaproszeni:
Justyna Wilczyńska-Baraniak – Associate Partner,EY
prof. Stanisław Kasiewicz – Szkoła Główna Handlowa
Magdalena Marucha-Jaworska – Szkoła Główna Handlowa
Monika Obiegło – Adwokat, WKB Lawyers

więcej

Sektor finansowy od lat należy do dziedzin gospodarki poddanych silnej regulacji ze strony wyspecjalizowanych organów unijnych i krajowych. Jednocześnie jest np. w Polsce sektorem bardzo nowoczesnym technologicznie i nadal zainteresowanym postępami w tym zakresie. Dlatego tak istotne są pytania o racjonalny poziom regulacji w stosunku do doświadczeń z zakresu teraźniejszych praktyk finansowych czy nowe przepisy odnoszące się do nieodległych płatności w relacji machine to machine.

mniej

14:30 – 15:40Przyszłość E-commerce

Moderator: Sławomir Cieśliński – Medien Service
Zaproszeni:

Aleksandra Dziurkowska – Radca Prawny, WKB Lawyers
Jacek Kinecki – CCO, Przelewy 24
Marcin Półchłopek – Merchant Management Director, Allegro
Agnieszka Huterska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej

Rynek e-Commerce jest niewątpliwie jednym z beneficjentów obecnej pandemii COVID-19. Ale ten stan nie oznacza, że branża nie ma problemów do rozwiązania już teraz, np. w sferze płatności, albo w przyszłości w coraz bardziej globalnej gospodarce poddanej presji wielkiej polityki.

mniej

15:40 – 16:40Cyfrowe pieniądze – szansa, rewolucja, czy zagrożenie?

Moderator: Tomasz Kibil – Dyrektor, EY
Zaproszeni:
Karolina Marzantowicz – Doradca Zarządu, A4bee
Michał Kisiel – Adiunkt w Katedrze Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Luukas K.Ilves – Head of Strategy, Guardtime
Robert Huterski – Katedra Gospodarki i Finansów Cyfrowych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej

Niebywały wzrost wartości bitcoina w 2019 roku przywrócił tematyce walut cyfrowych walor poważnego ich traktowania. A ponieważ na świecie coraz więcej znaczących firm i instytucji podejmuje trud inkorporowania walut i aktywów cyfrowych do normalnego obiegu, warto w krąg nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i regulacyjnych w tym zakresie zagłębić się na poważnie.

mniej

09:00 – 09:15Otwarcie Forum
09:15 – 09:25Budowa europejskiego rynku danych

Gerd Hoppe – Ambassador for Industry in the German GAIA-X Hub and Board of Directors Member of the GAIA-X AISBL in Brussels, GAIA-X Federation
Martin Pioch – Senior Manager European Affairs, ZVEI

09:25 – 09:40Jakie korzyści dla społeczeństwa przyniesie gospodarka sieciowa?

Philippe Defraigne – CEO, Cullen International

09:40 – 10:50Przyszłość Cyfrowego Rynku Medialnego

Moderator: Ireneusz Piecuch – Senior Partner i Współzałożyciel DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy SKA , Kancelaria Prawna DGTL
Zaproszeni:
Jacek Oko – Prezes, UKE
Witold Kołodziejski – Przewodniczący, KRRiT
Marcin Klepacki – Dyrektor Biura Dystrybucji, Telewizja Polska
Dorota Żurkowska-Bytner – Członek Zarządu, TVN Grupa Discovery
Dariusz Działkowski – Dyrektor ds. Techniki, Polsat
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu, Kino Polska TV
Beata Dymacz – Dyrektor Operacyjny, Telewizja Puls

więcej

Media cyfrowe to zdecydowanie jeden z najciekawszych i najbardziej dynamicznych sektorów ICT, który najszybciej zareagował na zmiany spowodowane pandemią wirusa Covid 19 dostosowując się do potrzeb i oczekiwań konsumenta. Nowe technologie przyczyniły się do wyznaczenia nowych trendów w konsumpcji kanałów i treści telewizyjnych. Widz zdecydował co, kiedy i jak chce oglądać. Dynamiczny rozwój technologii oraz rozbudowana oferta programowa, wpłynęły na dalszy wzrostów oglądalności telewizji. Wydaje się zatem, że przyszłość sektora medialnego jest niezagrożona. Takie postrzeganie jest jednak złudne, bowiem za rozwojem branży nie nadążają zmiany w prawie oraz tradycyjne modele biznesowe. Firmy muszą uważnie śledzić i kontrolować obecną sytuację. Szybko ewoluujący i konkurencyjny rynek wymaga elastyczności oraz umiejętności dostosowania się.
Sytuację w branży komplikuje również konieczność wdrażania refarmingu oraz nowych regulacji prawnych wynikających z dyrektyw UE.
W trakcie panelu przedstawiciele największych dostawców treści medialnych w Polsce będą dyskutowali wspólnie z regulatorami jak zapewnić i ukształtować przyszłość branży medialnej. Główne zagadnienia dyskusji:
• Refarming – plan przygotowań do refarmingu, co zostało zrobione, a co jeszcze jest do zrobienia i kto za to zapłaci. Prezentacja wyników monitoringu KRRiT.
• Trendy w TV i zmiany na rynku po roku 2020 z perspektywy widza i nadawcy.
• Nowe platformy konsumpcji mediów, a regulacje prawne.
• Jak powinna wyglądać TV w Internecie – czego oczekują klienci a czego nadawcy?

mniej

10:50 – 12:00Suwerenność cyfrowa i cyberbezpieczeństwo

Wprowadzenie:
Darrin Jones – Zastępca Dyrektora Wykonawczego Działu Nauki i Technologii, FBI
Krzysztof Silicki – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, NASK
Moderator: Krzysztof Silicki – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, NASK
Zaproszeni:
Marcin Olender – Public Policy and Government Relations Manager Central and Eastern Europe, Google
Jacek Falkiewicz – Dyrektor Sprzedaży, Ericsson
Jacek Łęgiewicz – Public Affairs Director, Samsung
Michał Kanownik – Prezes Zarządu, Cyfrowa Polska
Jakub Boratyński – Head of Unit for Cybersecurity and Digital Privacy, DG CNECT

więcej

To gorący temat, bo dane stały się zasobem wielkiej wartości dla państwa, instytucji, firmy a nawet pojedynczego człowieka. Warto zauważyć, że również w ramach jednego państwa, suwerenność poszczególnych podmiotów w dysponowaniu swymi zasobami w różnych krajach jest różna. Aby lepiej podkreślić ich wagę, uprawnione jest zastosowanie parafrazy. Suwerenność cyfrowa w relacji do zbiorów danych – jak suwerenność państwa i obywateli w relacji do złóż ropy naftowej, gazu ziemnego na jego ziemi, czy też na jego terytorium.
W kontekście globalnej gospodarki opartej na danych kluczowym problemem, który wymaga rozwiązania jest zawarcie porozumienia UE-USA w sprawie jednolitego podejścia do prywatności i danych osobowych. To warunek konieczny do uzgodnienia wspólnych kryteriów w zakresie ochrony suwerenności cyfrowej wynikający z wspólnego rozumienia pojęcia cyber-zagrożenia.

mniej

12:00 – 13:15Certyfikacja i regulacje w cyberbezpieczeństwie

Moderator: Magdalena Wrzosek – Kierownik Zespołu Analiz Strategicznych i Wpływu Nowoczesnych Technologii, NASK PIB
Zaproszeni:
Tomasz Chomicki – Senior Business Development Manager, Samsung
Wiesław Paluszyński – Wiceprezes, PIIT
Paweł Kostkiewicz – Kierownik Ośrodka Standaryzacji i Certyfikacji, NASK
Katarzyna Prusak-Górniak – Radca, Attache Cybernetyczny, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE
Michał Jaworski – Dyrektor Strategii Technologicznej, Microsoft
Zdzisław Nowak – Doradca Zarządu ds. Telekomunikacji i Bezpieczeństwa Sieci, KIGEiT

więcej

Rozporządzenie w sprawie certyfikacji cyberbezpieczeństwa to pierwsze prawo dotyczące rynku wewnętrznego, które odpowiada na potrzebę podniesienia poziomu bezpieczeństwa produktów, usług i procesów ICT. Stworzenie europejskich ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa to przełomowy krok, który w efekcie umożliwi zniesienie barier, utrzymujących się na rynku cyfrowym. Aby to osiągnąć, konieczne jest wypracowanie harmonijnego podejścia do certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Dlatego rozporządzenie określa mechanizm ustanawiania europejskich programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa oraz potwierdzania, że dane produkty bądź usługi spełniają określone wymogi bezpieczeństwa (tzw. poziom uzasadnienia zaufania).
Celem tych regulacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której konsument będzie mógł wybierać takie urządzenia i rozwiązania, które są przetestowane i spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa. Z kolei firmy będą mogły oszczędzić czas i pieniądze, ponieważ nie będą musiały ubiegać się o certyfikat w każdym kraju, w którym chciałyby oferować swoje usługi bądź produkty. Co więcej firmy, które zainwestują w cyberbezpieczeństwo, będą mogły wykorzystać ten fakt jako swoją przewagę nad konkurencją.
Czy wejście tych przepisów zmieni sytuację na rynku? Jak to się przełoży na biznes? Jakie są dobre i słabe strony ustawy? Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy ekspertów rynku oraz przedstawicieli branży ICT. Gospodarzem debaty jest NASK.

mniej

13:15 – 14:30Usługi AI w gospodarce

Wprowadzenie: Jacek Kawalec – Dyrektor Strategii, Digital Innovation Hub dih4.ai
Piotr Mieczkowski – Dyrektor Zarządzający, Digital Poland
Łukasz Borowiecki – Prezes Zarządu, 10senses

Moderator: Piotr Mieczkowski – Dyrektor Zarządzający, Digital Poland
Zaproszeni:
Łukasz Borowiecki – Prezes Zarządu, 10senses
Jacek Kawalec – Dyrektor Strategiczny, Digital Innovation Hub dih4.ai
Bożena Leśniewska – Członek Zarządu, Orange Polska
Robert Król – Dyrektor Centrum Zastosowania Sztucznej Inteligencji, NASK
Marcin Kraska – Wiceprezes ds. badań i rozwoju. Sieć Badawcza Łukasiewicz

więcej

Samouczące się oprogramowanie AI w połączeniu z 5G jest innowacją zmieniającą paradygmaty konstrukcji urządzeń, stanowisk pracy i modeli biznesowych. Polski przemysł ma wszelkie szanse do kolejnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego i dorównania do krajów rozwiniętych w ciągu najdalej dwóch pokoleń. Warunkiem powodzenia jest uświadomienie sobie tej wielkiej szansy i podjęcia intensywnego wysiłku na rzecz realizacji tego celu. Rozwój inteligentnego oprogramowania oraz sieci 5G otwiera proces radykalnych zmian technologicznych i gospodarczo-społecznych. Ich głębokość będzie większa i bardziej doniosła niż zmiany, jakie zaszły dotychczas w czasie trzech epok rozwoju przemysłowego. Od stopnia przygotowania całości organizacji Państwa do nadchodzących zmian zależy przyszłość naszego kraju. Warunkiem koniecznym powodzenia jest uzyskanie powszechnej akceptacji dla tego kierunku rozwoju. W panelu wspólnie z zaproszonymi gośćmi będziemy dyskutować o polityce rozwoju usług AI i sieci 5g w Polsce, pomysłach na otwarcie danych publicznych, hubach cyfrowych, programach grantowych czy projektach zgłoszonych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i MFF 2021-2027

mniej

14:30 – 15:40Cyfryzacja ochrony zdrowia

Moderator: Artur Pruszko – Dyrek tor, Forum e-Zdrowie
Hans-Peter Bursig – Managing Director of ZVEI Division Medical Engineering
Zaproszeni:
Anna Goławska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Tomasz Jaworski – Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego, Microsoft
Eliza Kruczkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji, PFR
Łukasz Osowski – Właściciel, Vika Life
Tomasz Staszelis – Dyrektor do Spraw Transformacji Cyfrowej, Polpharma

więcej


Cyfrowe zdrowie to szansa dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie na poprawę ich zasięgu i wydajności. Zdrowie cyfrowe ze względu na swój uniwersalny, globalny potencjał oraz skalę jest szansą na tworzenie nowych obszarów biznesowych i gospodarczych. Skuteczne wykorzystanie tej możliwości wymaga pewnych skoordynowanych działań i wdrożenia określonych ram, ekosystemu. W czasie pandemii COVID-19, zdrowie stało się ważną częścią nowych priorytetów i polityki UE oraz procesów integracji europejskiej, w tym w szczególności:
• wymiana danych pacjentów w celu zapewnienia ciągłości terapii,
• wymiana danych do badań medycznych,
• standaryzacja urządzeń i oprogramowania,
• standaryzacja procesów opiekuńczych
• integracja rynków. Jest to wzmocnione kluczową decyzją UE dotyczącą:
• Planu Odbudowy EU, w którym 20% środków przeznacza się na transformację cyfrową, w tym cyfrowe zdrowie,
• Europejską Unię Zdrowia, w której potencjał e-zdrowia ma zapewnić wysokiej jakości opiekę zdrowotną i zmniejszyć nierówności, a rozwiązania cyfrowego pomóc w zarządzaniu zdrowiem publicznym w UE w skoordynowany sposób.
Prowadzone są nowe, znaczące projekty mające na celu stworzenie podstaw nowego podejścia do opieki zdrowotnej, np.:
• wymiana informacji transgranicznych (e-recepty, streszczenie pacjenta),
• Europejska przestrzeń danych na temat zdrowia, 1 milion genomów UE, technologiczne, etyczne, prawne i społeczno-ekonomiczne podejście UE do sztucznej inteligencji i robotyki,
• certyfikacja na podstawie rozporządzenia o wyrobach medycznych,
• strategia farmaceutyczna UE,
• Projekty UE i państw członkowskich stanowią plan naprawy i odporności. Zmiany te mają miejsce w szczególności przy silnym zaangażowaniu kluczowych europejskich graczy w sektorach technologii medycznej, ICT i farmaceutycznej, które w coraz większym stopniu wykorzystują cyfrowe zdrowie.

mniej

15:40 – 16:40Potencjał inwestycyjny w gospodarce cyfrowej na przykładzie e-sportu

Wprowadzenie: Paweł Kowalczyk – Prezes Zarządu, Polska Liga Esportowa
Moderator: Radosław Wójcik – Dyrektor Komunikacji i PR, Polska Liga Esportowa
Zaproszeni:
Krzysztof Stypułkowski, Co-Founder, Fantasyexpo
Jarosław Śmietana – Ekspert, eSport
Wiktor Cegła – Head of Publishing Esports Europe, Riot Games
Tomasz Przeździecki – Head of Esports and Gaming, Grupa Cyfrowy Polsat
Jakub Paluch – Prezes Zarządu, ELIGA

more

Pandemia zmieniła trendy na rynku gier, wzmacniając pozycję i potencjał inwestycyjny e-sportu. Chociaż obecna sytuacja mocno uderzyła w obszar wydarzeń związanych ze sportem elektronicznym, zdolność branży do dostosowania się do trybu w pełni on-line pokazała potencjał i silną pozycję e-sportu. W trakcie dyskusji zaproszeni goście omówią mechanizmy mające największy wpływ na tę branżę, a także dalsze perspektywy rozwoju całego sektora.

less

PRELEGENCI

Maciej Jankowski

Firma: Kancelaria Prawna Media

Maciej Jankowski

Kancelaria Prawna Media

Dorota Żurkowska

Firma: TVN Warner Bros. Discovery

Dorota Żurkowska

TVN Warner Bros. Discovery

Krzysztof Korus

Firma: The European Payment Institutions Federation (EPIF)

Krzysztof Korus

The European Payment Institutions Federation (EPIF)

Jan Ceyssens

Firma: Fireside chat

Jan Ceyssens

Fireside chat

Robert Huterski

Firma: UMK w Toruniu

Robert Huterski

UMK w Toruniu

Radosław Koza

Firma: Orange Polska

Radosław Koza

Orange Polska

Grażyna Puławska

Firma: Asia-Europe Fundation

Grażyna Puławska

Asia-Europe Fundation

Ray Pinto

Firma: DigitalEurope

Senior Director for Digital Transformation Policy,

Ray Pinto

DigitalEurope

Senior Director for Digital Transformation Policy,

Wojciech Pantkowski

Firma: KIR

Wiceprezes Zarządu KIR odpowiedzialny za Obszar Usług Internetowych i Sprzedaży.
W latach 2017-2020 pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich. W okresie 2007-2017 jako Dyrektor Zarządzający w Banku Pekao S.A. odpowiadał za Departament Klienta Detalicznego oraz Departament Marketingu i Rozwoju Produktów. Pełnił kluczową rolę w procesie połączenia banków Pekao S.A. i Banku BPH S.A. Kierował projektami w ramach wymiany know-how w Grupie Unicredit. Odpowiadał również za wdrożenie aplikacji PeoPay. W latach 1992-2007 pracował w Banku BPH S.A., gdzie od 1998 r. pełnił funkcję Dyrektora Banku. Od 2001 r. pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w Obszarze Operacji, zaś od 2003 r. – Dyrektora Zarządzającego w Obszarze Rozwoju Produktów Detalicznych. Odpowiadał m.in. za wdrożenie centralnego systemu IT.
W latach 2013-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Wydawców Kart Bankowych ZBP. Był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centrum Bankowości Bezpośredniej i Centrum Kart oraz członkiem Rad Nadzorczych Biura Informacji Kredytowej i VISA Polish Executive Board.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Wojciech Pantkowski

KIR

Wiceprezes Zarządu KIR odpowiedzialny za Obszar Usług Internetowych i Sprzedaży....

Jakub Boratyński

Firma: DG GROW

Jakub Boratyński
As Director for Networks and Governance in the Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW) at the European Commission, Jakub Boratyński deals with Single Market policies related to services, the recognition of professional qualifications, skills and market surveillance. Furthermore, the directorate is responsible for supporting industrial networks and alliances including the Industrial Forum, the European Enterprise Network and cluster organisations as well as the coordination of DG GROW communication and outreach activities and relations with the European Parliament and Council.
Between 2014 and 2021, Jakub worked in the European Commission’s Directorate-General Communication Networks, Content and Technology (CNECT) with a primary focus on cybersecurity. Among others, he was involved in legislative negotiations (NIS1 and NIS2 Directives, Cybersecurity Act), the preparation of the Commission’s Recommendation for a common EU approach to the security of 5G networks, the EU cyber-security strategy’s actions on resilience and cooperation with the EU Agency for Network and Information Security (ENISA).
Previously (2009-2013), Jakub was the Head of Unit ‘Organised Crime and Relations with EMCDDA’ at the European Commission’s Directorate-General Home Affairs, which had the lead responsibility for the fight against cybercrime, corruption, sexual abuse of children and confiscation of criminal assets. In relation to cybercrime, he was involved in the negotiation and drafting of two directives (on cyber-attacks and sexual exploitation of children) and the establishment of the European Cybercrime Centre (EC3). Previously, he worked on EU relations with Russia (Directorate-General External Relations).
Before joining the European Commission, Jakub was a Director at the Stefan Batory Foundation in Warsaw and before that, a Policy Officer with the United Nations High Commissioner for Refugees.
Jakub is a graduate of the London School of Economics and the University of Warsaw (international relations, law).

Jakub Boratyński

DG GROW

Jakub Boratyński As Director for Networks and Governance in the...

Wojciech Szajnar

Firma: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zarządza instytucją odpowiedzialną za wdrażanie funduszy europejskich przeznaczonych na cyfryzację kraju. Odpowiada za realizację projektów finansowanych przez UE o wartości 10 mld zł, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze, poprawę kompetencji cyfrowych w skali kraju, a także upowszechnianie podstawowej wiedzy informatycznej w różnych grupach społecznych. Doświadczony menadżer, który posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu środkami z funduszy europejskich.

Wojciech Szajnar

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zarządza instytucją odpowiedzialną za wdrażanie...

Teresa Wierzbowska

Firma: Konfederacja Lewiatan

Teresa Wierzbowska

Konfederacja Lewiatan

Piotr Toś

Firma: ISAC

Praktyk z 20 letnim doświadczeniem, manager i specjalista IT w zakresie wdrażania rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, które optymalizują działanie kluczowych obszarów i procesów biznesowych.
Specjalista w zakresie zarządzania strategicznymi projektami IT/OT oraz dużymi zespołami projektowymi.
Przewodniczy Komitetu Zarządzającego ISAC-GIG (Centrum Wymiany i Analizy Informacji z obszaru cyberbezpieczeństwa dla kluczowych spółek wydobywczo energetycznych)
Wykładowca w zakresie cyberbiezpieczeństwa systemów przemysłowych.
Pasjonat nowych technologii i rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Piotr Toś

ISAC

Praktyk z 20 letnim doświadczeniem, manager i specjalista IT w...

Marcin Łukasiewicz

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Naczelnik Wydziału Programowania Inwestycji Telekomunikacyjnych w Departamencie Telekomunikacji KPRM, radca prawny niewykonujący zawodu. Z Departamentem Telekomunikacji związany od początku kariery zawodowej. Uczestniczył w organizacji konkursów na dofinansowanie projektów szerokopasmowych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jak też w pracach legislacyjnych nad kolejnymi ustawami nowelizującymi otoczenie prawne dla telekomunikacyjnego procesu inwestycyjnego. Obecnie odpowiada za realizację założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego, udział KPRM w organizacji konkursów na dofinansowanie projektów szerokopasmowych ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy i Krajowego Planu Odbudowy, a także za Fundusz Szerokopasmowy czy nadzór nad Ogólnopolską Siecią Edukacyjną.

Marcin Łukasiewicz

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Naczelnik Wydziału Programowania Inwestycji Telekomunikacyjnych w Departamencie Telekomunikacji KPRM, radca...

Tomasz Opolski

Firma: KPRM

Zastępca Dyrektora, Departament Telekomunikacji,

Tomasz Opolski

KPRM

Zastępca Dyrektora, Departament Telekomunikacji,

Michał Bartkowiak

Firma: Vectra

Prezes Zarządu, Vectra

Michał Bartkowiak

Vectra

Prezes Zarządu, Vectra

Mirosław Błaszczyk

Firma: Plus

Prezes Zarządu, Plus

Mirosław Błaszczyk

Plus

Prezes Zarządu, Plus

Andreas Maierhofer

Firma: T-Mobile Polska

Prezes Zarządu, T-Mobile Polska

Andreas Maierhofer

T-Mobile Polska

Prezes Zarządu, T-Mobile Polska

Rafał Gawin

Firma: URE

Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. Swoją karierę od początku związał z energetyką. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2004 roku, ostatnio – od 2014 roku – jako zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich. Urzędnik służby cywilnej (od 2007 r.).

Ma doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad spółkami energetycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu oraz inwestycji i rozwoju.

Posiada szerokie doświadczenie we współpracy międzynarodowej – był m.in. członkiem grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); członkiem Komitetu ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej (Komisja Europejska) oraz ekspertem Komisji w programach TAIEX (szkolenia dla krajów ościennych UE i kandydujących do UE), a także ekspertem Florenckiej Szkoły Regulacji (Florence School of Regulation) oraz projektów bliźniaczych (Twinning Projects). Wielokrotnie reprezentował URE na forum międzynarodowym.

W 2013 r. był ekspertem narodowym w Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w Lubljanie, gdzie jako członek zespołu ds. monitorowania rynków brał udział m.in w pracach nad raportem Agencji dot. oceny krajowych rynków energii, w pracach w obszarze Inicjatyw Regionalnych oraz nad zagadnieniami związanymi z nieplanowymi przepływami energii. Był także odpowiedzialny za współpracę z krajowymi organami regulacji energetyki.

Wykładowca. Jako ekspert prawa energetycznego jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących funkcjonowania rynków energii elektrycznej, w tym zasad dostępu do sieci, mechanizmów bilansowania systemu oraz regionalnych rynków energii elektrycznej, współautor komentarza do ustawy Prawo energetyczne.

Na stanowisko Prezesa URE powołany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 24 lipca 2019 roku.

W marcu 2021 roku został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), która jest ciałem o charakterze opiniodawczym i doradczym wobec dyrektora Agencji.

Rafał Gawin

URE

Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. Swoją...

Bartłomiej Irzyński

Firma: Vectra

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na Politechnice Gdańskiej. Z branżą telekomunikacyjną związany jest od ponad 22 lat. W 2009 roku objął rolę Dyrektora Departamentu Techniki w Vectra S.A. W latach 2013-2021 pełnił funkcję Członka Zarządu Vectra Investments sp. z o.o. i piastował stanowiska CTO i CIO. W ostatnim czasie pełnił rolę konsultanta doradzającego w projektach z obszaru techniki i IT. Od listopada 2022 roku dołączył do zarządu spółki Vectra S.A. obejmując stanowisko Chief Technology Officer – Dyrektor ds. Technologii.

Bartłomiej Irzyński

Vectra

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na Politechnice Gdańskiej. Z branżą...

Tomasz Chróstny

Firma: UOKiK

Prezes, UOKiK

Tomasz Chróstny

UOKiK

Prezes, UOKiK

Roman Młodkowski

Firma: Biznes24

Roman Młodkowski – Prezes Zarządu, Biznes24

Roman Młodkowski

Biznes24

Roman Młodkowski – Prezes Zarządu, Biznes24

Piotr Biały

Firma: T-Mobile

– Dyrektor Sprzedaży, T-Mobile Polska

Piotr Biały

T-Mobile

– Dyrektor Sprzedaży, T-Mobile Polska

Adam Marczyński

Firma: NASK

Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, NASK

Adam Marczyński od wielu lat jest związany z branżą IT. Od 2001 roku zajmuje się bezpieczeństwem informacji oraz cyberbezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przetwarzania informacji w chmurach obliczeniowych. Pełnił szereg funkcji kierowniczych, m.in. jako członek zarządu (CTO) w Chmurze dla Zdrowia, dyrektor bezpieczeństwa (CISO) w Chmurze Krajowej, w Biurze Informacji Kredytowej, Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor, CSS S.A. Posiada również doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach takich jak HP, gdzie przez 8 lat zajmował stanowiska związane z bezpieczeństwem (m.in. Country Security Officer, CEE Security Officer, Security Architect). Dzięki łączeniu wieloletniego doświadczenia z branży IT z kompetencjami miękkimi (licencjat z socjologii, magisterium z politologii) Adam Marczyński zbudował swoją reputację sprawnego i empatycznego menedżera, specjalizującego się w zarządzaniu zespołami eksperckimi. Oprócz pracy zawodowej w biznesie, Adam Marczyński przez wiele lat współpracował z SGH w Warszawie jako wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacji. W czasie swojej kariery zdobył również szereg certyfikatów zawodowych, zarówno producentów rozwiązań (IBM, Microsoft, HP), ale również niezależnych organizacji (CISA, CISM, CISSP, CRISC, C|EH, Security+, Server+). Udziela się również społecznie w organizacjach związanych z bezpieczeństwem informacji, uczestniczy aktywnie w konferencjach i innych wydarzeniach związanych z bezpieczeństwem.

Adam Marczyński

NASK

Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, NASK Adam Marczyński od wielu...

Izabela Taborowska

Firma: CyberClue

Prezes Zarządu, CyberClue

Izabela Taborowska

CyberClue

Prezes Zarządu, CyberClue

Santiago Argelich Hesse

Firma: Cellnex Poland

Prezes Zarządu, Cellnex Poland

Santiago Argelich dołączył do Cellnex na początku 2018 roku jako Starszy Doradca ds. rozwoju biznesu w Wielkiej Brytanii i Europie Środkowo-Wschodniej, a wkrótce potem awansował na stanowisko Dyrektora ds. międzynarodowego rozwoju biznesu, odpowiadając za rozwój biznesu Cellnex w całej Europie. Do jego zadań należało wyszukiwanie i negocjowanie przejęć infrastruktury telekomunikacyjnej w wybranych krajach Europy (Hiszpania, Francja, Włochy, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Irlandia, Wielka Brytania, Finlandia, Dania, Szwecja i Polska) oraz kierowanie zarządzaniem biznesowym we wszystkich filiach. Od 1995 roku Santiago jest związany z sektorem telekomunikacyjnym i cyfrowym, pełnił różne funkcje kierownicze i był niezależnym członkiem zarządów w międzynarodowych grupach we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Andorze, Algierii i Ukrainie.
Posiada tytuł magistra inżynierii przemysłowej uzyskany na Politechnice Katalońskiej. Jest certyfikowanym przez Instytut Dyrektorów dyrektorem spółek i ukończył studia podyplomowe w zakresie strategii międzynarodowej w London School of Economics and Political Science.

Santiago Argelich joined Cellnex at the beginning of 2018 as Senior Advisor UK & CEE Business Development and, shortly after, was promoted to Global Business Development & Country Coordination Director, responsible for leading Cellnex’s business development rally across Europe. His role was to scout and negotiate telecom infrastructure acquisitions across Europe (Spain, France, Italy, Switzerland, Netherlands, Portugal, Ireland, UK, Finland, Denmark, Sweden and finally Poland) and steer the business governance across all subsidiaries. Since 1995, Santiago has been involved in the telecommunications and digital sectors, holding various executive and independent board member roles at international groups in France, UK, Spain, Andorra, Algeria and Ukraine.
He holds a master’s degree in industrial engineering from the Polytechnical University of Catalunya. He is a certified company director by The Institute of Directors and completed postgraduate studies in international strategy at the London School of Economics and Political Science.

Santiago Argelich Hesse

Cellnex Poland

Prezes Zarządu, Cellnex Poland Santiago Argelich dołączył do Cellnex na...

Andrzej Gładki

Firma: Xiaomi

Zastępca Dyrektora Generalnego – Region Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich.

Andrzej Gładki dołączył do Xiaomi w lutym 2019 r. z misją budowania i rozwijania kanału operatorów telekomunikacyjnych oraz relacji z operatorami na poziomie lokalnym, regionalnym i grupowym w całym regionie (26 krajów). Został awansowany na zastępcę dyrektora generalnego regionu w październiku 2020 r. w związku ze znaczącym rozwojem firmy i pozytywnymi wynikami regionu w 2019 i 2020 r. Obecnie odpowiada za całą sprzedaż w regionie i zarządzanie zespołem.

Wcześniej pracował jako CEE Telco Sales Lead w Lenovo i spędził 17 lat na różnych stanowiskach w grupie T-Mobile Polska / Deutsche Telekom. Był członkiem zespołu Deutsche Telekom Device odpowiedzialnym za budowanie strategii i portfolio urządzeń DT. Pod jego kierownictwem zespół był odpowiedzialny za proces wyboru portfela terminali, zarządzanie produktem i cykl życia, kampanie marketingowe terminali, strategię kart SIM i partnerstwo z partnerami technologicznymi, takimi jak producenci chipów i platformy oprogramowania (OS). Jako doświadczony lider był odpowiedzialny za wiele ważnych i udanych premier produktowych w Polsce, takich jak iPhone czy pierwszy smartfon z Androidem.

Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim.

Andrzej Gładki

Xiaomi

Zastępca Dyrektora Generalnego – Region Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich....

Karol Kowalik

Firma: Fiberhost

Dyrektor ds Rozwoju Technicznego

Karol Kowalik

Fiberhost

Dyrektor ds Rozwoju Technicznego

Karol Skupień

Firma: KIKE

Prezes Zarządu, KIKE

Karol Skupień

KIKE

Prezes Zarządu, KIKE

prof. Ewa Niewiadomska -Szynkiewicz

Firma: Ekspert Rynku Cyberbezpieczeństwa

Profesor nauk technicznych. Pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej (IAIS) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (PW), obecnie na stanowisku profesora. Kierownik Zespołu Złożonych Systemów w IAIS, członek Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w PW. Ekspert i doradca dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) oraz wiceprzewodnicząca ISAC-GIG.

Od 2012 r. członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Członek Rady Fundacji Krzewienia Nauk Systemowych, członek Rady Naukowej IBS PAN.

W latach 1999-2001 pracownik Knowledge Support Systems Group plc., UK. W latach 2009-2022 Zastępca Dyrektora – Dyrektor ds. Naukowych NASK i kierownik Centrum Badań i Transferu Technologii. W latach 2001-2022 członek Rady Naukowej NASK. W latach 2010-2016 ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej działającej w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Stypendystka programu TEMPUS, fundacji im. Stefana Batorego, fundacji Lombardia per l’ambiente.

Kierownik krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych, kierownik i wykonawca ponad 50 projektów naukowo-badawczych finansowanych przez polskie i zagraniczne agendy rządowe oraz prac realizowanych w ramach współpracy jednostek naukowych i przemysłowych.

Specjalizuje się w systemach teleinformatycznych, modelowaniu i sterowaniu złożonymi systemami, systemach wspomagania decyzji, symulacji komputerowej i obliczeniach wielkiej skali. Autorka i współautorka monografii naukowych oraz około dwustu publikacji w czasopismach, książkach i materiałach konferencyjnych. Członek komitetów redakcyjnych czasopism oraz komitetów programowych i organizacyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych. Wielokrotnie nagradzana za prace naukowe i działalność organizacyjną.

prof. Ewa Niewiadomska -Szynkiewicz

Ekspert Rynku Cyberbezpieczeństwa

Profesor nauk technicznych. Pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Automatyki i Informatyki...

Marek Kłoczko

Firma: Krajowa Izba Gospodarcza

Marek Kłoczko

Krajowa Izba Gospodarcza

Mariusz Zdrodowski

Firma: Instytut Łączności

Mariusz Zdrodowski

Instytut Łączności

Grzegorz Bojar

Firma: PSE

Dyrektor Departamentu Teleinformatyki, PSE

Grzegorz Bojar

PSE

Dyrektor Departamentu Teleinformatyki, PSE

Damian Flisak

Firma: Ringier Axel Springer Polska

Damian Flisak

Ringier Axel Springer Polska

Maciej Siciarek

Firma: NASK

Dyrektor Pionu CSIRT, NASK Państwowy Instytut Badawczy

Maciej Siciarek

NASK

Dyrektor Pionu CSIRT, NASK Państwowy Instytut Badawczy

Katarzyna Prusak-Górniak

Firma: Stałe Przedstawicielstwo RP w UE

Katarzyna Prusak-Górniak

Stałe Przedstawicielstwo RP w UE

Wiesław Łodzikowski

Firma: PKN Orlen

Związany z TVP od 1990 roku. Do 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Ośrodka-TVP Technologie TVP S.A. Autor wielu nowatorskich koncepcji i rozwiązań systemów technologicznych wdrożonych w TVP m.in. takich jak: Platforma Hybrydowa TVP, TVP Stream, Regionalny System Ostrzegania (RSO). Pomysłodawca Internetowego Teatru TVP dla Szkół. W latach 2012-2014 we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, z ramienia TVP, odpowiedzialny za realizacje procesu wdrażania Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Członek Komitetu Technicznego EBU (Europejską Unią Nadawców Publicznych). W latach 2016-2017 wiceprezes zarządu technologicznej spółki Jupiter-Integration. od 2020 PKN ORLEN S.A.

Odznaczony przez Prezydenta RP złotym i brązowym Krzyżem Zasługi na wkład pracy w rozwój telewizji publicznej w Polsce. Uhonorowany odznaką Zasłużony dla Łączności przez Ministra Administracji i Cyfryzacji za szczególne zasługi dla rozwoju telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Wiesław Łodzikowski

PKN Orlen

Związany z TVP od 1990 roku. Do 2016 roku pełnił...

Maciej Bukowski

Firma: WiseEuropa

Maciej Bukowski – Prezes Zarządu, WiseEuropa

Maciej Bukowski

WiseEuropa

Maciej Bukowski – Prezes Zarządu, WiseEuropa

Cezary Albrecht

Firma: T-Mobile Polska

Od 1 stycznia 2020 roku prokurent Spółki i dyrektor dywizji ds. Prawnych, Audytu, Zarządzania Zgodnością i Ochrony Danych OsobowychT‑Mobile Polska S.A.

Cezary Albrecht posiada 20-letnie doświadczenie w dziedzinie europejskiego prawa telekomunikacyjnego. Jest związany z T‑Mobile Polska S.A. od 14 lat, gdzie odpowiadał za obszary strategii, public affairs oraz prawa i regulacji. Reprezentuje Spółkę w relacjach z innymi operatorami, regulatorami krajowymi (UKE, UOKiK, KRRIT) oraz Organami Unii Europejskiej. Jest członkiem Rady KIGEiT. Pełni funkcję prokurenta Spółki.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w centrali Deutsche Telekom, gdzie od roku 2001 do 2007 zajmował się regulacją sieci stacjonarnych wdrażając m.in. nowy model rozliczeń międzyoperatorskich. Reprezentował Deutsche Telekom w licznych postępowaniach przed Bundesnetzagentur. Z ramienia departamentu bezpieczeństwa Cezary prowadził negocjacje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz krajowymi władzami w zakresie ustalenia i wdrożenia reżimu retencji danych telekomunikacyjnych. Kierował również jednostką zajmującą się prewencją nadużyć.

Cezary jest absolwentem Katedry Prawa przy Uniwersytecie Friedrich-Wilhelm w Bonn.

Cezary Albrecht

T-Mobile Polska

Od 1 stycznia 2020 roku prokurent Spółki i dyrektor dywizji...

Piotr Jaworski

Firma: Orange Polska

Piotr Jaworski

Orange Polska

Jakub Woźny

Firma: Kancelaria Prawna Media

Jakub Woźny

Kancelaria Prawna Media

Cecilia Bonefeld-Dahl

Firma: DigitalEurope

Cecilia Bonefeld-Dahl

DigitalEurope

Prof. Paweł Wojciechowski

Firma: Whiteshield Partners

Prof. Paweł Wojciechowski, is an economist with academic, business and government  experiences. In the years 2006-2020 he held  positions as Minister of Finance, Deputy Foreign Minister, CEO of Polish Foreign Investment Agency, Ambassador to the OECD, and Chief Economist at Social Insurance Institution.

In the years 1999-2005 he was a CEO of PTE Allianz Polska and earlier he was a CEO of two other financial market companies and a Director of the Polish Development Bank.

At various times of his career he was able to lecture at American and Polish universities, including Harvard Kennedy School, John Carroll University and Leon Kozminski Academy.

He graduated with economic degree from John Carrolll Unversity, finished his doctoral studies at Case Western Reserve University and receive a Ph. D. from Systems Research Institute at the Polish Academy of Science.

He currently divides his time among various activities. For several years he has been a director at the London-based consulting company Whiteshield Partners, the European coordinator of the Rhine-Alpes (EU) transport corridor and a professor at the University of Poland in Warsaw. Last year, he joined Polska 2050 movement as Chief Economic Advisor to Szymon Hołownia.


Prof. Paweł Wojciechowski jest ekonomistą z doświadczeniem akademickim, biznesowym i rządowym. W latach 2006-2020 pełnił funkcje ministra finansów, wiceministra spraw zagranicznych, prezesa Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, ambasadora przy OECD oraz głównego ekonomisty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W latach 1999-2005 był prezesem PTE Allianz Polska, wcześniej był prezesem dwóch innych spółek rynku finansowego oraz dyrektorem Polskiego Banku Rozwoju.

W różnych okresach swojej kariery miał możliwość wykładania na amerykańskich i polskich uczelniach, m.in. Harvard Kennedy School, John Carroll University i Leon Koźmiński Academy.  Ukończył ekonomię na John Carroll University, studia doktoranckie na Case Western Reserve University oraz doktorat w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie dzieli swój czas pomiędzy różne aktywności. Od kilku lat jest dyrektorem w londyńskiej firmie doradczej Whiteshield Partners, koordynatorem europejskim  korytarza transportowego Ren-Alpy (UE) oraz profesorem uczelni we Wszechnicy Polskiej w Warszawie. W ubiegłym roku, dołączył do ruchu Polska 2050 jako główny doradca ekonomiczny Szymona Hołowni.

Prof. Paweł Wojciechowski

Whiteshield Partners

Prof. Paweł Wojciechowski, is an economist with academic, business and...

Jacek Wiśniewski

Firma: NEXERA

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami z sektora telekomunikacji i nowoczesnych technologii.

Od momentu powstania spółki w 2017 roku, jako Prezes Zarządu, jest w NEXERZE motorem napędowym unikalnego na polską skalę projektu – wyłącznie hurtowego operatora światłowodowej sieci dostępowej. Pod jego kierownictwem NEXERA została szybko doceniona i zauważona w branży w Polsce i na świecie – otrzymała nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud, tytuł Innowatora Roku w konkursie Złotych Anten 2019 oraz wygrała w 2020 r. w międzynarodowym konkursie Global Carrier Awards w kategorii najlepsze wdrożenie OSS/BSS, dołączając tym samym do grona najbardziej uznanych firm telekomunikacyjnych na świecie.

Wcześniej przez 8 lat związany był z Netią, gdzie jako dyrektor CTO odpowiadał za wdrażanie nowych technologii na sieci i w systemach IT, utrzymanie usług i sieci oraz integrację ponad 40 zakupionych spółek. W latach 2002-2008, jako Członek Zarządu oraz CTO, tworzył i rozwijał operatora telekomunikacyjnego Tele2, które rozpoczęło swoimi działaniami rewolucję na rynku usług telefonicznych w Polsce.

Ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe na SGH. To połączenie dało mu narzędzia potrzebne do zarządzania innowacyjnymi organizacjami.

Zwolennik rozwiązań outsourcingowych i organizacji zwinnych. Pragmatycznie podchodzi do rozwiązywania problemów, obserwując rynek w poszukiwaniu najbardziej optymalnych narzędzi, a jeśli takich nie znajduje, sam zabiera się za ich stworzenie. Skłonny do podejmowania odważnych decyzji, od 20 lat trafnie przewiduje kierunek, w którym rozwija się rynek multimediów i telekomunikacji.

Jacek Wiśniewski

NEXERA

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami z sektora...

Paweł Pisarczyk

Firma: Phoenix Systems

Paweł Pisarczyk

Phoenix Systems

Andrzej Abramczuk

Firma: Netia

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe, prowadzone przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości wraz z City University Business School of London oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierał największe na polskim rynku transakcje w branży mediów i telekomunikacji. W latach 2009-2017 związany z kancelarią Chajec, Don-Siemion & Żyto. Wcześniej (2006-2009 r.) pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych w spółce P4 (operator sieci Play), a w latach 2001-2006 – Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Członka Zarządu GTS Poland i Cel Polska. Od 2011 do 2015 zasiadał w organach nadzorczych spółek CenterNet i Midas.
Jest aktywnym uczestnikiem różnych inicjatyw branży telekomunikacyjnej oraz członkiem kilku organizacji, m.in. zasiada w radach PIIT i KIGEiT.


Andrzej Abramczuk, Chairman of Management Board, CEO at Netia S.A.
A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw and post-graduate studies conducted by the University of Insurance and Banking jointly with the City University Business School of London and PhD studies at the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences.
He was involved in the largest transactions in the media and telecommunications industry that took place on the Polish market since the early 2000s. From 2009 to 2017 associated with the Chajec, Don-Siemion & Żyto law firm. Earlier (2006-2009) the Legal Director of P4 company (operator of the Play network) and from 2001 to 2006 the Director of the Legal Department and a member of the Board of GTS Poland and Cel Polska. From 2011 to 2015 he sat on the supervisory bodies of CenterNet and Midas.
He is also an active participant in the life of telecommunication sector and a member of Council several organizations e.g. PIIT and KIGEiT.

Andrzej Abramczuk

Netia

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe,...

Łukasz Dec

Firma: TELKO.in

Łukasz Dec

TELKO.in

Marta Wojciechowska

Firma: Fiberhost

Marta Wojciechowska jako członek zarządu INEA S.A. oraz Fiber#1 Sp. z o.o. odpowiada w całej Grupie za kwestie prawne, regulacyjne, cyberbezpieczeństwo, dane osobowe, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem, human capital, administrację oraz zakupy. Nadzoruje też implementację działań diversity & inclusion oraz strategii zrównoważonego rozwoju. Jest radcą prawnym skutecznie przekładającym kompleksowe potrzeby biznesowe na rzeczywistość regulacyjną w środowisku międzynarodowym. Rozumie dynamikę biznesu, potrafiąc znaleźć właściwą równowagę między szerokim spojrzeniem na inwestycje a zarządzaniem taktycznym.

Posiada bogate doświadczenie w projektach regulacyjnych i z zakresu compliance, doradza w zakresie implementacji wymogów regulacyjnych oraz zarządzania ryzykiem. Uczestniczyła także w międzynarodowych transakcjach M&A, nadzorując i odpowiadając za przebieg procesu w obszarze analiz prawnych, strukturyzowania transakcji i dokumentacji.

Marta Wojciechowska z INEA związana jest od 2010 r. Wcześniej pracowała w kancelariach stowarzyszonych w międzynarodowych sieciach. Jest absolwentką europeistyki oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Marta Wojciechowska

Fiberhost

Marta Wojciechowska jako członek zarządu INEA S.A. oraz Fiber#1 Sp....

Maciej Witucki

Firma: Konfederacja Lewiatan

Prezydent Konfederacji Lewiatan.
Przewodniczący rad nadzorczych Orange Polska i Work Service, członek rady nadzorczej AXA Polska.
Były prezes zarządu Orange Polska, Work Service i Lukas Banku (grupa Crédit Agricole).

Maciej Witucki

Konfederacja Lewiatan

Prezydent Konfederacji Lewiatan. Przewodniczący rad nadzorczych Orange Polska i Work...

Jarosław Tworóg

Firma: KIGEiT

Jarosław Tworóg jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
Popularyzuje wiedzę na temat możliwości podnoszenia produktywności poprzez zintegrowane podejście do cyfryzacji przedsiębiorstw i organizacji. Przedstawia przemysł 4.0 jako jeden z przejawów powstawania nowej organizacji życia społeczno-gospodarczego – społeczeństwa wiedzy. Uważa, że warunkiem stworzenia w Polsce warunków do rozwoju Internetu rzeczy jest dopuszczenie na rynek jak najszerszej palety usług inteligentnych, co przyspieszy wejście w obszar opłacalności sieci szerokopasmowych następnej generacji (5G, NGA).
Jest autorem koncepcji budowy polskiej specjalizacji przemysłowej przemysłu ICT opartej na produkcji dla inteligentnych sieci energetycznych oraz dla rynku mikroinstalacji energetycznych. Postuluje skierowanie istotnych środków na rozwój magazynów energii jako niezbędnego elementu systemów energetycznych i motoryzacji, opartych na technologiach cyfrowych. Jest jednym z inicjatorów powołania platformy technologicznej I-USER, a następnie głównym autorem koncepcji programu sektorowego I-USER, wspierający rozwój urządzeń dla energetyki obywatelskiej i inteligentnych sieci domowych. Jest głównym autorem Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu KIGEiT. Opisał wizję innowacyjnej cyfryzacji, której motorem napędowym będzie powszechne wdrażanie technologii sztucznej inteligencji. Postrzega je jako grupę technologii i nazywa technologiami myślenia. Był współautorem raportu na temat wpływu dostępności sieci szerokopasmowych na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw.
W ramach Zespołu Transformacji Przemysłowej pracującego przy Ministrze Rozwoju zaproponował zestaw zmian legislacyjnych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności sektora MŚP.
Był członkiem Rady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Rady Informatyzacji trzech kadencji przy ministrze właściwym dla cyfryzacji.

Jarosław Tworóg

KIGEiT

Jarosław Tworóg jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Popularyzuje wiedzę...

Jerzy Straszewski

Firma: PIKE

od 2003 roku prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), z wykształcenia magister inżynier elektronik, rzecznik patentowy, autor wielu patentów z dziedziny elektroniki i telekomunikacji oraz publikacji z zakresu własności intelektualnej.

Jerzy Straszewski

PIKE

od 2003 roku prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), z...

prof. Michał Polasik

Firma: UMK

Michał Polasik is an Associate Professor at the Faculty of Economic Sciences and Management at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland and director of the Centre for Digital Economy and Finance NCU. He is the author of over ninety academic publications on retail payments and digital finance, that are widely cited. In addition, he has presented the results of his research during the most prestigious international conferences on the payment system, organised by the European Central Bank, the Bank of Canada and the Bank of Finland, the Deutsche Bundesbank, the Narodowy Bank Polski.

He has been a head of several large research projects, e.g., pan-European study ‘PayTech Impact.EU’ (http://paytech.umk.pl) financed by National Science Centre Poland, and many of other research & development projects in the field of payment innovations, payment system, e-commerce, and cryptocurrencies. Within his studies, he cooperated with the European Banking Federation, the European Payment Institutions Federation, the Polish Bank Association, the National Bank of Poland, KIR, equensWorldline SE and other financial institutions and other market stakeholders. He is implementing the PSD2 evaluation project for the European Commission – DG FISMA under the ‘Study on the application and impact of Directive (EU) 2015/2366 on Payment Services (PSD2)’, together with the VVA Group, the Center for European Policy Studies, and the NCU.

He is the co-founder and CEO of the spin-off Technology For Mobile Ltd., which aims to commercialise the scientific findings and development work of the NCU in the area of mobile financial innovations.

prof. Michał Polasik

UMK

Michał Polasik is an Associate Professor at the Faculty of...

Krzysztof Pietraszkiewicz

Firma: ZBP

Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość“ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uczestnik szkoleń menadżerskich na Kellogg School of Management Northwestern University USA oraz w Letniej Międzynarodowej Szkole Bankowej w Australii o specjalności zarządzanie ryzykiem.

W okresie od 1985 do 1991 był zatrudniony w Urzędzie Rady Ministrów, kolejno jako doradca Wiceprezesa Rady Ministrów ds. ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych, dyrektor Gabinetu Ministra Członka Rady Ministrów – przewodniczącego Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów. Podczas obrad „Okrągłego Stołu” pełnił funkcję sekretarza Stolika Związkowego, następnie dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu Rady Ministrów.

Od 1991 roku związany ze Związkiem Banków Polskich, w którym od 2003 pozostaje prezesem ZBP.
Jest autorem szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla polskiego sektora bankowego. Współtworzył oraz był członkiem władz nadzorczych lub programowych, zakładanych przy udziale Związku Banków Polskich, takich instytucji jak Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telbank” S.A., Warszawski Instytut Bankowości, Centrum Prawa Bankowego, Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Współtworzył m.in. przedstawicielstwo środowiska finansowego w Brukseli (2015), Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (2016). Współinicjator powołania Fundacji Obrotu Bezgotówkowego (2017).

Krzysztof Pietraszkiewicz jest twórcą koncepcji lub współinicjatorem organizacji dorocznych konferencji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiej bankowości i gospodarki, jak np.: Forum Bankowe, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Kongres Prawa Bankowego, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Horyzonty Bankowości, Kongres Finansowania Nieruchomości.

W latach 1998–2006 był przedstawicielem ZBP w Komisji Nadzoru Bankowego. Również od 2003 do 2016 roku był członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, którym był wcześniej w latach 1998–2000, Wiceprzewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP. Od 1997 do 2014 roku piastował stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A., obecnie jest Sekretarzem Rady. W latach 2002–2003 był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. Członek Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz S.A (od lipca 2014 r. do listopada 2018 r.).

Krzysztof Pietraszkiewicz jest orędownikiem działań wspierających rozwój sektora bankowego oraz współdziałania tego sektora z rządem, przedstawicielami polityki i nauki na rzecz innowacyjności i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz krzewienia w społeczeństwie wiedzy ekonomicznej i w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jest jednym z kreatorów systemu poręczeń i gwarancji kredytowych oraz współtwórcą Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przy ZBP.

Wspólną inicjatywą Krzysztofa Pietraszkiewicza i środowiska bankowego jest Klub Polska 2025+ będący miejscem spotkań przedstawicieli nauki, biznesu i mediów, w którym od 2004 roku przewodniczył ponad stu debatom ekspercko-naukowym.

Jest też autorem lub współautorem wielu publikacji, artykułów dotyczących sektora bankowego, jego transformacji w Polsce i na świecie a także organizatorem, współorganizatorem lub panelistą kilkuset kongresów, konferencji, debat i paneli problemowych z udziałem przedstawicieli: świata nauki, parlamentarzystów, rządu, centralnych urzędów, banków.

Krzysztof Pietraszkiewicz jest członkiem Rady Fundacji i Kapituły Godła „Teraz Polska”, był członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (I kadencja). Od utworzenia jest przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów Warszawskiego Instytutu Bankowości. Od 2008 był członkiem, a następnie przewodniczącym Konwentu Politechniki Warszawskiej, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej. W czerwcu 2018 został wybrany Prezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną, uczestnicząc we władzach organizacji pożytku publicznego, m.in.: od 1991 r. członek, a od 2010 r. przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Promyk Słońca, działającej na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, członek Rady Programowej Fundacji Pro Progressio i Rady Fundacji Porozumienie Bez Barier , przez wiele lat był członkiem Społecznej Rady Warszawskiego Szpitala Dziecięcego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997)[2], Orderem Wielkiego Księcia Gedymina IV klasy za zasługi dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej (1996), Odznaką Honorową Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015)[3], a także Złotym Medalem Akademii Umiejętności.

Jest także laureatem w plebiscycie na 10 najbardziej zasłużonych bankowców 10-lecia w 2000 organizowanego przez Miesięcznik BANK. W 2006 Towarzystwo Hipolita Cegielskiego przyznało mu tytuł „Lidera Pracy Organicznej”, a w 2011 Fundacja Wokulskiego wyróżniła tytułem „Pozytywista roku” w kategorii Gospodarka. Jest także laureatem tytułu Mistrza Mowy Polskiej 2012.[4] Uhonorowany również m.in. medalem Fundacji Rektorów. W czasach studiów wyróżniony tytułem Primus Inter Pares oraz Medalem im. M. Kopernika za wyniki w nauce i pracy społecznej .W 2018 roku wyróżniony został Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

29 listopada 2017 uzyskał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Krzysztof Pietraszkiewicz

ZBP

Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego...

Ireneusz Piecuch

Firma: DGTL LAW

Jako Starszy Partner odpowiada za praktykę Prawa Korporacyjnego (M&A) oraz wspólnie z Michałem Kibilem za Praktykę Prawa Nowych Technologii, którą określamy mianem Obszaru Cyfryzacji. Doświadczenie Irka jest unikalne i obejmuje z jednej strony praktykę prawnika wewnątrzkorporacyjnego (in-house) związaną z jego wieloletnia pracą dla koncernu IBM zarówno jako szef działu prawnego w Polsce, szef regionalnego zespołu prawników na obszar CEE oraz szef praktyki umów outsourcingowych na obszar CEE, Bliskiego Wschodu i Afryki. Był także głównym praktykiem Grupy Telekomunikacja Polska S.A. zarządzając zespołem ponad 60 prawników. Drugim obszarem doświadczeń Irka są doświadczenia zdobyte w kancelarii CMS, gdzie przez ponad 7 lat był partnerem odpowiedzialnym najpierw w regionie CEE a następnie globalnie za obszar telekomunikacji. Był także częścią polskiego zespołu M&A i liderem zespołu TMT na obszarze CEE. Ostatnim z obszarów jest obszar czysto biznesowy. Vył w swojej karierze, Dyrektorem Operacyjnym, członkiem Zarządu IBM Polska odpowiedzialnym za funkcjonowanie operacji firmy w Polsce. Był Sekretarzem Generalnym Grupy TP S.A. zarządzającym obszarami prawa i regulacji, administracji i bezpieczeństwa a także Członkiem Zarządu tej grupy odpowiedzialnym na Strategię i Rozwój Biznesu a także Wiceprezesem Poczta Polska S.A. odpowiedzialnym za obszar IT, Współpracy Międzynarodowej i Strategii w okresie, w którym grupa ta wprowadzała szereg działań restrukturyzacyjnych i rozważała możliwość wejścia na rynek publiczny. W swojej karierze, był członkiem wielu rad nadzorczych m.in. w spółkach Emitel, Wirtualna Polska, KGHM, PKP PLK. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej DESA S.A. – największego domu aukcyjnego w Polsce. Dodatkowo jest członkiem Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego, członkiem Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Kolegium Prawa ALK, członkiem Rady Fundacji im. L.Koźmińskiego, członkiem Rady Fundacji Powszechnego Czytania oraz doradcą Rafała Baniaka – Prezesa największej organizacji zrzeszającej polskie firmy – Pracodawców RP.

W DGTL zajmuje się głównie wsparciem inwestorów w wyszukiwaniu oraz nawiązywaniu relacji z firmami znajdującymi się na ścieżce szybkiego wzrostu, przeprowadzaniu transakcji przejęcia części lub całości udziałów w takich spółkach, przygotowaniu strategii ich rozwoju. Wspiera także właścicieli takich firm w przygotowaniu właściwych warunków dla zorganizowania kolejnych rund finansowania i ich przeprowadzenia. Wspiera także Klientów DGTL w realizacji transformacji cyfrowej ich firm, od poziomu budowania strategii poprzez jej realizacje w różnych obszarach ich działalności. Obejmuje to w szczególności informatyzacje i automatyzację wybranych procesów, ale także weryfikację portfolio produktów pod katem zmieniającego się doświadczenia klientów.

 

Ireneusz Piecuch

DGTL LAW

Jako Starszy Partner odpowiada za praktykę Prawa Korporacyjnego (M&A) oraz...

Jacek Oko

Firma: UKE

Przez wiele lat łączył pracę dydaktyczną ze stanowiskami dyrektorskimi w Dziale Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej i we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym. Ma także bogate doświadczenie w biznesie – pełnił funkcje dyrektora departamentów odpowiedzialnych za technikę i transmisję danych w telekomach, m. in. Telefonii Lokalnej S.A. i Telefonii DIALOG S.A.

Zawodowe zainteresowania nowego Prezesa UKE skupiają się na aspektach technicznych, biznesowych i prawnych usług telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznych, a także na rozwoju internetu, konwergencji telekomunikacji, informatyki i mediów oraz problemach społeczeństwa informacyjnego.

W swojej karierze kierował m.in. projektami „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, „Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)” i „Cloud Computing – nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”, jest autorem licznych publikacji naukowych.

Z wykształcenia jest doktorem inżynierem elektronikiem o specjalności telekomunikacja. Ukończył kurs zarządzania projektami na The George Washington University School of Business and Public Management

Jacek Oko

UKE

Przez wiele lat łączył pracę dydaktyczną ze stanowiskami dyrektorskimi w...

Piotr Mieczkowski

Firma: Digital Poland

Piotr Mieczkowski ma trzynastoletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji, nowych technologii oraz mediów.Zajmował się zagadnieniami z zakresu transformacji IT i dopasowania rozwiązań technologicznych do potrzeb biznesowych – budowania strategii i rozwoju innowacyjnych produktów, właściwych regulacji rynku oraz cyfryzacji, w tym e-administracji współtworząc mDokumenty i Elektroniczną Identyfikację (eID) w Polsce. Pracował dla Shell, Orange, Polkomtel oraz Cyfrowego Polsatu.
W ostatnim czasie związany był z EY, gdzie jako dyrektor rozwijał praktykę Doradztwa Biznesowego doradzając klientom z sektora TMT (Technology, Media, and Telecommunications) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Piotr Mieczkowski

Digital Poland

Piotr Mieczkowski ma trzynastoletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji, nowych technologii...

Michał Kanownik

Firma: ZIPSEE

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE) działającego na rynku już 14 lat. Członek Zarządu Digital Europe, organizacji zrzeszającej największe w Europie stowarzyszenia, które reprezentuje branżę ICT. Członek Rady ds. Cyfryzacji działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Jest inicjatorem ogólnopolskich debat związanych z nowelizacją prawa m.in. autorskiego, podatkowego, ochrony środowiska oraz w zakresie zamówieniach publicznych. Wieloletni manager z branży RTV i IT, aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję procesu cyfryzacji w Polsce. Skutecznie wspiera merytoryczną i rzetelną dyskusję w obszarach firm – członków ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, które stanowią istotną część branży RTV i IT inwestującej w Polsce.

Michał Kanownik

ZIPSEE

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE) działającego na rynku już...

Stefan Kamiński

Firma: KIGEiT

Stefan Kamiński
Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.
Członek Zespołu do spraw Transformacji Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Programowej klastra „IUSE. W latach 2000-2016 był Członkiem Rady Konsultacyjnej Służby Celnej przy Ministrze Finansów, Rady Konsultacyjnej przy Prezesie PARP, Rady Naukowej ds. Strategicznego Programu Rządowego – „Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki” oraz Rady Programowej Warsztatów Rynku Energetycznego. Współautor polityki celnej dla przemysłu elektronicznego, autor wielu publikacji i opracowań. Z wykształcenia Inż. Elektroniki – ATR w Bydgoszczy.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką „Zasłużony dla Łączności”, Złotą Honorową Odznaką KIG, Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medalem prof. Janusza Groszkowskiego. Wyróżniony tytułem „Znakomity Przywódca” w ramach Polskiej Nagrody Jakości.

Stefan Kamiński

KIGEiT

Stefan Kamiński Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji....

Andrzej Dulka

Firma: PIIT

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu korporacjami w branży wysokich technologii i telekomunikacji. Doświadczony biznesmen, zarządzał ekspansją handlową firmy. Odniósł sukcesy w zarządzaniu zmianą i transformacją międzynarodowych przedsiębiorstw. Bierze aktywny udział w wielu konferencjach, występuje publicznie oraz często zabiera głos w mediach.

MOCNE STRONY
Zarządzanie zmianą i przywództwo – z sukcesem połączył krajowe organizacje należące do międzynarodowych korporacji, zatrudniające ponad 1500 pracowników, zmieniając strukturę, procedury, transformując kulturę firmy i jednocześnie osiągając wyznaczone rynkowe cele taktyczne i strategiczne

Nakierowanie na wyniki – zbudował i wdrożył kompleksową strategię ekspansji handlowej na rynkach sprzedaży bezpośredniej i pośredniej w Polsce i na arenie międzynarodowej, włączając w to obszar zamówień publicznych i partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie relacjami – zarządzał relacjami z poziomem decyzyjnym klientów, a także instytucjami regulującymi rynek, rządowymi, administracją lokalną , naukowymi i branżowymi

Relacje publiczne – brał aktywny udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych, występuje publicznie oraz był obecny w mediach

Zarządzanie przedsiębiorstwem – jako wieloletni Dyrektor Zarządzający był odpowiedzialny za budżet, strukturę, organizację przedsiębiorstwa, rozwój i motywację pracowników, przygotowanie plany sukcesji, wdrażał nowe procedury i współpracę ze związkami zawodowymi

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Alcatel-Lucent Polska, Grupa Nokia (Warszawa) 2007-2019
Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Handlowy w Polsce 2007-2018
Dyrektor Zarządzający dla Projektów Szerokopasmowych 2016-2019
Dyrektor Handlowy dla Europy Centralnej i Wschodniej 2011-2012

Zarządzał działaniami korporacji i rozwojem sprzedaży w dużych projektach na rynku zamówień publicznych: kompleksowe zarządzanie zintegrowanymi działaniami w oparciu o prawo zamówień publicznych, budowa modelu biznesowego, wybór partnerów, negocjacje kontraktów i nadzór nad realizacją projektów w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne i fundusze europejskie. Zarządzanie relacjami z decydentami.
Zarządzał rozwojem korporacyjnej sprzedaży pośredniej na rynek przedsiębiorstw: wybór i zarządzanie partnerami biznesowymi, zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami.
Zarządzał rozwojem sprzedaży na rynki rozwojowe operatorów telewizji kablowej i lokalnych operatorów usług telekomunikacyjnych
Zarządzał korporacyjną sprzedażą do krajów Europy centralnej i wschodniej
Otrzymał nagrodę dla Najlepszej Firmy Telekomunikacyjnej 2008
Lucent Technologies (Warszawa) 1997-2007
Dyrektor Handlowy dla Europy Wschodniej 2004-2007
Dyrektor Handlowy na Polskę 1997-2004

Zarządzał zespołem handlowym odnotowując najwyższy w korporacji w Europie wskaźnik satysfakcji klienta przez kolejne 4 lata
Został uhonorowany nagrodą Prezesa Lucent Technologies za wyniki 2004
W 1995 i 2004 uzyskał dyplom z wyróżnieniem za indywidualne wyniki handlowe
Był członkiem korporacyjnego programu rozwojowego dla liderów sprzedaży
AT&T (Warszawa) Przedstawiciel Handlowy 1994-1997

Zarządzał przygotowanie ponad 160 ofert i 80 kontraktów handlowych o rocznej wartości 40-70M€
Zarządzał wprowadzeniem ponad 7 innowacyjnych technologicznie rozwiązań na rynek w obszarze telekomunikacji stacjonarnej, mobilnej, IP i szerokopasmowej
Maxon (Warszawa) Dyrektor Handlowy 1993-1994

Kompleksowo zarządzał działalnością firmy w obszarze wyników finansowych, działań operacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedażą, łańcuchem dostaw podwajając wynik finansowy
ENERGOPOL and WELT-POL (Warszawa) Kierownik handlowy 1987-1992

Nadzorował i negocjował międzynarodowe kontrakty i działalność handlową spółki zależnej
Politechnika Koszalińska Asystent 1983-1987

Obronił pracę doktorską w obszarze zastosowań mikrokomputerów w procesach produkcyjnych, był autorem patentu.
DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA
Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Prezes
2015- teraz
European Federation of ICT, Telecom & Media Engineers
Członek Rady Dyrektorów
2015-teraz
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
Wiceprzewodniczący Sekcji
2012-teraz
Fundacja Wspieranie Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Przewodniczący

2006-2018
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki I Telekomunikacji
Przewodniczący
2012-2018
Instytut Łączności Członek Rady
Naukowej
2011-2014
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Członek

2006-2014
ODZNACZENIA I NAGRODY
Złoty Krzyż Zasługi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2010
Statuetka Złoty Cyborg Liderzy polskiego przemysłu informatycznego i telekomunikacyjnego 2009

INNE DOŚWIADCZENIA
Liczne szkolenia w obszarach strategicznego zarządzania biznesem, psychologii biznesu i sztuki motywacji, umiejętności komunikowania z mediami, zarządzania zespołem handlowym, długofalowego, rentowanego zarządzania sprzedażą, strategii negocjacji, zarządzania sprzedażą technicznych rozwiązań, sztuki efektywnej prezentacji, techniczne i produktowe

EDUKACJA
Międzynarodowy Program MBA (studia stacjonarne), Nyenrode University, Holandia 1997
Studia doktorskie w dziedzinie automatyki przemysłowej Moskiewski Uniwersytet Górniczy 1987
Studia Magisterskie w dziedzinie automatyki Dyplom z wyróżnieniem
Moskiewski Uniwersytet Budowalny 1983
ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE
strategiczne zarządzania, psychologia biznesu

JĘZYKI
polski – język ojczysty, rosyjski i angielski – biegle, niemiecki – podstawy

ZAINTERESOWANIA
twórczość Dostojewskiego, muzyka klasyczna, nordic-walking, pływanie

Andrzej Dulka

PIIT

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu korporacjami w branży wysokich...

Marcin Bochenek

Firma: Inseqr

Doradca Dyrektora NCBR. Manager, ekspert w dziedzinie marketingu, public relations, edukacji medialnej, internetu, nowych mediów i telewizji. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył Kurs Strategiczno – Obronny w Akademii Obrony Narodowej (1993), ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, zdał egzamin państwowy (w latach 1998 -2001 w RN Orbisu). Stypendysta USIA w Stanach Zjednoczonych (1990).

Od 2010 do 2019 roku Dyrektor Projektów Strategicznych, Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK. Odpowiedzialny między innymi za Akademię NASK, działalność Dyżurnet.pl, marketing, organizację konferencji, w tym SECURE, a także projekty strategiczne i badania opinii publicznej. Autor i współautor opracowań dotyczących transformacji i  edukacji cyfrowej.

W latach 2004- 2006  szef public relations w TVP. Członek Zarządu TVP (2006-2009) odpowiedzialny za proces cyfryzacji i rozwój technologiczny spółki. Współtwórca kanałów TVP Sport i TVP Historia, wprowadzał technologię HD do Telewizji Polskiej.

W latach 1994 – 2003 właściciel firm doradczych i public relations.

W 1993 roku analityk w Departamencie Studiów Strategicznych MON.

Wcześniej dziennikarz i szef działu ekonomicznego „Gazety Krakowskiej” (1990-1993).

W latach 1981 – 1989 publikował w prasie podziemnej, prowadził wykłady z historii w ramach działań organizowanych między innymi przez podziemną Solidarność.

Autor licznych publikacji prasowych poświęconych  polityce, ekonomii i nowoczesnym mediom, między innymi w „Gazecie Krakowskiej”, „Życiu Warszawy”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Pulsie Biznesu” „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym”. Autor publikacji i opracowań dotyczących bezpieczeństwa internetu i nowych technologii. Prelegent podczas krajowych i międzynarodowych konferencji, między innymi w Warszawie, Seulu, Arles, Strasburgu.

 

Marcin Bochenek

Inseqr

Doradca Dyrektora NCBR. Manager, ekspert w dziedzinie marketingu, public relations,...

Dr Oliver Blank

Firma: ZVEI

Director European + China Affairs

ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie

Oliver Blank is Director for European + China Affairs and coordinates all European affairs, the German Electroindustries’ activities in China and its international outreach. He manages the association’s European Office in Brussels and the EuropElectro Office in Beijing. Oliver is active for ZVEI in  numerous European organizations such as BDI, Businesseurope and Orgalim. He coordinates all policy issues in the areas of EU climate, energy and environ-mental policy, the digital transformation dossiers and industrial policy and global policy related work. Oliver is a member of the European Economic and Social Committee (EESC). He holds a PhD in Political Science from Gutenberg-University Mainz and a Master from Bowling Green State University / USA and has lived in several European countries, China and the US.

Dr Oliver Blank

ZVEI

Director European + China Affairs ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und...

FORUM ON-LINE

13. Forum Gospodarcze TIME odbędzie się on-line. Przez cztery dni będziemy świadkami ciekawych wystąpień i dyskusji na temat przyszłości sektora ICT. W wirtualnej rzeczywistości przy użyciu innowacyjnego, nieinwazyjnego oprogramowania każdy z Państwa będzie miał możliwość:

  • zorganizować swoje wirtualne stoisko,
  • umówić i spotkać się z klientami,
  • zorganizować swój panel dyskusyjny,
  • przedstawić prezentację, webinar,
  • wyeksponować i umocnić markę swojej firmy.

LOBBY
To pierwsza strona, którą widzi uczestnik, umożliwia mu poruszanie się po platformie.

WYSTAWA
Każdy uczestnik Forum będzie miał możliwość odwiedzić stoiska wystawców za pomocą prostej do nawigacji mapy. Po najechaniu na dane stoisko uczestnik zobaczy logo wystawcy a po kliknięciu będzie mógł się przenieść na wybrane stoisko aby wziąć udział w spotkaniu lub prezentacji itp. Partner w zależności od swoich potrzeb będzie mógł zaprojektować dowolne stoisko.

STOISKA
Loga Partnerów Forum będą promowane tak ja na prawdziwej konferencji w foyer konferencji, w trakcie paneli dyskusyjnych oraz prezentacji.

Newsroom

Pobierz Raport

BIURO ORGANIZATORA

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warsaw
e-mail: kigeit@kigeit.org.pl

AKREDYTACJE

Monika Kusowska
phone: +48 22 840 6522,

+48 22 851 0309
e-mail: akredytacje@fgtime.pl

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Krzysztof Węglarz
phone: +48 504 278 770
e-mail: krzysztof.weglarz@kigeit.org.pl