Między konkurencją a współpracą - nowy cyfrowy świat

Gospodarka sieciowa, sieci 5G, przemysł 4.0, cyfrowy system finansowy i sztuczna inteligencja otworzyły kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu. Rozwój gospodarki sieciowej oznacza konieczność reformy otoczenia regulacyjnego. Motorem napędowym jest dążenie do zwiększania efektywności wykorzystania zasobów. XII Forum Gospodarcze TIME to spotkanie osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu nowego prawa gospodarczego.

W obecnej kadencji władz Unii Europejskiej opracowane zostaną kluczowe dyrektywy, które określą ramy prawne funkcjonowania gospodarki sieciowej. Powstające modele biznesowe dają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom gotowym do współpracy w ramach przemysłu 4.0, ale na przeszkodzie stoją regulacje dotyczące ochrony konkurencji. Działające w EU platformy I 4.0 zdefiniowały problemy i przygotowane są do dialogu wewnątrz swych krajów i z Komisją Europejską. Ich zadaniem jest opisanie i uzasadnienie koniecznych zmian. Konieczne jest otwarcie prawa na nowe modele biznesowe. Technika cyfrowe pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zasobami w ramach łańcuchów wartości łączących się obecnie w globalną sieć gospodarczą. Rosnące znaczenie ekonomii skali i możliwości lepszego wykorzystania potencjału firm zachęcają do budowania nowych relacji.

Przemysł 4.0 jest faktem gospodarczym w sektorze firm prowadzących działalność w skali globalnej. Warunkiem utrzymania konkurencyjności gospodarki UE jest danie tych samych możliwości MŚP. Misją organizatorów Forum jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Do dyskusji zapraszamy przedsiębiorców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli administracji. Wyniki obrad wykorzystane zostaną przez organizacje przedsiębiorstw w ich statutowej działalności. XI FG TIME było miejscem europejskiej dyskusji na temat potrzeb inwestycyjnych i infrastrukturalnych gospodarki sieciowej. Podsumowaniem było włączenie do dyskusji o przyspieszenie procesów modernizacyjnych szerszego grona interesariuszy. W tym celu wydaliśmy napisaną prostym językiem broszurę o istocie transformacji, w której żyjemy. Więcej miejsca poświęciliśmy informacjom na temat skutków społecznych obecnej transformacji.

Gospodarka sieciowa ujawnia swą efektywność dopiero przy bardzo dużej skali. Dlatego technologie I4.0 najszybciej rozwijają się na największych rynkach. EOG ma odpowiednią skalę, ale brakuje jednolitości standaryzacyjnej, normatywnej i prawnej, co ogranicza szanse rozwojowe krajom UE. Potrzebujemy rzeczywistych i szybkich działań otwierających możliwości ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych jednolitego rynku UE. Organizacje przemysłu cyfrowego wraz z platformami I 4.0 już prowadzą dialog z Komisją Europejską na temat niezbędnych reform. Przedsiębiorcy europejscy są bardzo zaniepokojeni faktem, że rynki amerykański i azjatycki radzą sobie z adaptacją prawa do wymogów gospodarki sieciowej znacznie sprawniej, co przekłada się na proces stałego obniżania poziomu technologicznego i konkurencyjności rynku EU.

Same zmiany prawne jednak nie wystarczą. Konieczne są europejskie projekty infrastrukturalne, które stworzą przestrzeń technologiczną do rozwoju gospodarki sieciowej. Mówiąc najprościej, nie będzie europejskiej gospodarki sieciowej bez europejskiej sieci infrastrukturalnej. W czasie czerwcowego Walnego Zgromadzania DigitalEurope przedstawicieli przemysłu cyfrowego stwierdzili jasno – nie mamy już czasu na niekończące się dywagacje. Europa przestaje się liczyć na globalnej mapie nowoczesnej gospodarki, co przekłada się na coraz mniejsze możliwości utrzymania obecnego poziomu dobrobytu. Mamy jeszcze zasoby i wiedzę, ale musimy powrócić do europejskiej solidarności, by wyjść z dryftu jałowych sporów oraz wyniszczających egoizmów regionalnych i nacjonalistycznych. Dwudniowe obrady XII FG TIME będą zorganizowane w trzech ciągach tematycznych poświęconych sieciom komunikacji elektronicznej, przemysłowi i cyfryzacji systemów finansowych.

W pierwszym będziemy omawiać zmiany prawne, decyzje i działania, które pozwolą na efektywny ekonomicznie rozwój sieci 5G. W szczególności proponujemy dyskusje na temat:

 • spójności planu rozwoju infrastruktury światłowodowej i harmonogramu przydzielania pasm częstotliwości z potrzebami przemysłu 4.0, IoT, gospodarki sieciowej i usług społeczeństwa 5.0,
 • zasad i tempa finansowania inwestycji w Internet rzeczy w miastach i strefach przemysłowych,
 • obudowy administracyjnej dla ogólnoeuropejskich dziedzinowych sieci współpracy przemysłowej w ramach warstw sieci 5G,
 • zwiększenie opłacalności inwestycji w sieci 5G poprzez ustanowienie jasnych regulacji dotyczących cyfryzacji krytycznej infrastruktury technicznej,

W ciągu poświęconym przemysłowi 4.0 skupimy się na problematyce reform obudowy prawnej i administracyjnej, niezbędnych do zapewnienia transparentnych i bezpiecznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sieci. W kontekście rozpoczętej już debaty w środowisku ekspertów Komisji Europejskiej będziemy starali się naświetlać następujące tematy:

 • obudowy administracyjnej i prawnej dla standaryzacji i normowania działalności sieci produkcyjnych sieci przemysłu 4.0,
 • określeniu ram prawnych umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału oprogramowania korzystającego z algorytmów sztucznej inteligencji,
 • metod zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego, własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w ramach sieci produkcyjnych 4.0,
 • architektura sieci przemysłowych RAMI 4.0.

Oddzielny ciąg poświęcimy modernizacji i cyfryzacji sektora finansowego. Omówimy potrzebę otworzenia europejskiej dyskusji na temat współistnienia globalnych walut cyfrowych, narodowych i regionalnych.

W trakcie sesji będziemy podkreślać:

 • znaczenie „technologii myślenia” dla rozwoju gospodarczego,
 • znaczenie harmonizacji standardów, na których realizowane są procesy integracji pionowej systemów cyfrowych w przedsiębiorstwach dla efektywności integracji horyzontalnej,
 • potrzebę upowszechnienia i podniesienia poziomu kształcenia ustawicznego jako warunku pobudzenia aktywnej akceptacji społecznej, niezbędnej do przyspieszenia przemian,
 • rosnącą rola innowacyjności i wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym,
 • konieczność opracowanie programu budowy warunków pracy, dających poczucie satysfakcji i bezpieczeństwa socjalnego w warunkach bardzo dynamicznych zmian w strukturze zatrudnienia.  

Dodatkowo, większość omawianych wyzwań będzie wymagać od wszystkich uczestników procesu transformacji kreatywności i elastyczności uwzględniającej różnice w poziomie rozwoju gospodarczego krajów UE. Dlatego zachęcamy do aktywnego udziału w konferencji i dyskusji na kluczowe tematy związane z postępem technicznym i cywilizacyjnym.