Bariery prawne - jak pogodzić ochronę konkurencji z ochroną współpracy?

Będzie to panel w całości poświęcony konieczności budowy nowego systemu ochrony konkurencji. Rozwój sieci i internetu rzeczy umożliwia znaczne podniesienie produktywności gospodarki poprzez uruchomienie ściślejszej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Podstawą tej współpracy jest potrzeba dzielenia się danymi, które w obecnym porządku prawnym jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Postępująca cyfryzacja przedsiębiorstw pozwala zwiększenie produktywności poprzez wymianę i łączenie danych i informacji. To podstawa współpracy zakładów pracujących w reżimie przemysłu 4.0. To oznacza, że współpraca między rywalami i bezpośrednimi konkurentami może być korzystna i jest w pewnym sensie nieuniknione. Dlatego w czasie panelu będziemy stawiać pytania, na temat przyszłych zasad współpracy opartej na danych w dziedzinie Industrie 4.0

Co musimy zmienić w obecnych regulacjach, aby ściślejsza współpraca nie prowadziła do monopolizacji rynku i osłabienia konkurencji, a więc spowolnienia innowacyjnych nurtów rozwoju.

Ekosystem prawny przemysłu 4.0

W nadchodzących latach w całym świecie znacznemu przyspieszeniu ulegną prace nad nowych otoczeniem prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw. Większość przedsiębiorców skupia się obecnie głównie na aspektach automatyzacji i robotyzacji jako sposobach na podniesienie produktywności i jakości swych zakładów. Przyspieszona cyfryzacja na wszystkich poziomach organizacji przedsiębiorstwa powiązana jest z ich integracją (dlatego proces ten nazywany jest integracją pionową). Dlatego powinniśmy się skupić na pobudzaniu świadomości kadry inżynierskiej w zakładach, że jeszcze  ważniejsze dla przyszłości przedsiębiorstwa jest takie kształtowanie tej cyfryzacji, aby była możliwa integracja cyfrowa z innymi zakładami korzystającymi z podobnych technologii procesów i maszyn. Późniejsze adaptacje mogą być na tyle kosztowne, że mogą prowadzić do utraty konkurencyjności i możliwości rozwoju z powodu utrudnionego dostępu do sieci produkcji cyfrowej. Dlatego tematami szczególnie gorących dyskusji będą:

  • normy i standardy jakie będą wykorzystanie do budowy specyfikacji technicznych określających interoperacyjność maszyn, aplikacji i protokołów komunikacyjnych,
  • charakter i ochrona danych jakie będą przekazywały sobie wzajemnie maszyny, aplikacja i systemy zarządzania, celem uzyskania jak największej produktywności
  • zasady ochrony własności intelektualnej mającej formę danych i informacji na temat konstrukcji/parametrów/materiałów/oprogramowania wchodzącego w skład produktów i usług wytwarzanych w ramach współpracy określanej jako digital manufacturing

Modele biznesowe funkcjonowania przedsiębiorstw w sieciach przemysłowych 4.0

Parametry techniczne sieci 5G stwarzają możliwość zapewnienia odpowiedniej jakości komunikacji elektronicznej pomiędzy zakładami o poziomie gwarancji, jaki do tej pory był możliwy w ramach jednego zakładu czy też specyficznie skonfigurowanej sieci VPN. Specyfikacja ta pozwala na uzyskanie gwarantowanej jakości również na łączach bezprzewodowych. Dzięki temu automatyzacja może przejść w robotyzacje nie tylko w ramach jednego zakładu, ale możliwe jest zarządzanie całością procesów produkcyjnych, technologicznych i biznesowych w czasie rzeczywistym w odniesieniu do wielu zakładów. Dlatego staje się możliwe tworzenie sieci przedsiębiorstw, w ramach których maszyny, aplikacje i systemy komunikują się między sobą bez pośrednictwa obsługi pracowników. Cyfrowa produkcja rozproszona staje się rzeczywistością technologiczną, do której nie posiadamy odpowiednich ram prawnych, a więc również modeli biznesowych, w oparciu o które taka współpraca mogłaby się opierać. zatem pytanie o modele biznesowe jest znacznie pojemniejsze i fundamentalne, niż się to może wydawać na pierwszy rzut oka. W ramach panelu chcielibyśmy zainicjować dyskusję, dzięki której przedsiębiorcy i twórcy prawa gospodarczego będą proponować rozwiązania, dzięki którym inwestycje w sieci 5G i integrację horyzontalną zakładów będą wspierane odpowiednimi modelami biznesowymi. 

System kształcenia ustawicznego dla gospodarki sieciowej

Postulat głębokiej reformy obecnego systemu edukacji, kształcenia zawodowego i systemu kształcenia ustawicznego wybrzmiewa praktycznie we wszystkich dyskusjach dotyczących postępu technicznego, cyfryzacji i rynku pracy. Biznes stale zwiększa nakłady szkolenia kadry pracowniczej mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych do realizacji zadań przedsiębiorstwa. Działania te jedynie w bardzo ograniczonym zakresie niwelują proces erozji wiedzy i umiejętności nabytych w procesie edukacji i kształcenia. W obecnym ustroju przedsiębiorstwa nie mają ani kompetencji ani możliwości prowadzić i finansować powszechny system kształcenia ustawicznego. Biorąc pod uwagę dynamika procesów edukacyjnych i kształcenia, już jesteśmy spóźnieni, a brak takiego systemu powoduje narastający problem wszelkiego rodzaju wykluczeń, z których wykluczenie cyfrowe jest szczególnie dotkliwe indywidualnie i społecznie. Potrzebujemy systemu w którym:

  • obywatele będą przygotowani do życia w rzeczywistości, w której uczenie się będzie obowiązkiem przez całe życie, gdyż ze względu na tempo postępu technicznego będą bardzo często zmuszeni do kilkukrotnej zmiany zawodu
  • system kształcenia ustawicznego będzie miał charakter powszechny, a jego program będzie dynamicznie reagował na potrzeby rynku pracy
  • system pozwalający obywatelom rozumieć istotę nowych możliwości technicznych i sposoby korzystania z nich w sposób prawidłowy i efektywny społecznie, ekonomicznie i środowiskowo.

Dlatego chcemy otworzyć dyskusję na ten temat.