Archives

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami z sektora telekomunikacji i nowoczesnych technologii.

Od momentu powstania spółki w 2017 roku, jako Prezes Zarządu, jest w NEXERZE motorem napędowym unikalnego na polską skalę projektu – wyłącznie hurtowego operatora światłowodowej sieci dostępowej. Pod jego kierownictwem NEXERA została szybko doceniona i zauważona w branży w Polsce i na świecie – otrzymała nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud, tytuł Innowatora Roku w konkursie Złotych Anten 2019 oraz wygrała w 2020 r. w międzynarodowym konkursie Global Carrier Awards w kategorii najlepsze wdrożenie OSS/BSS, dołączając tym samym do grona najbardziej uznanych firm telekomunikacyjnych na świecie.

Wcześniej przez 8 lat związany był z Netią, gdzie jako dyrektor CTO odpowiadał za wdrażanie nowych technologii na sieci i w systemach IT, utrzymanie usług i sieci oraz integrację ponad 40 zakupionych spółek. W latach 2002-2008, jako Członek Zarządu oraz CTO, tworzył i rozwijał operatora telekomunikacyjnego Tele2, które rozpoczęło swoimi działaniami rewolucję na rynku usług telefonicznych w Polsce.

Ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe na SGH. To połączenie dało mu narzędzia potrzebne do zarządzania innowacyjnymi organizacjami.

Zwolennik rozwiązań outsourcingowych i organizacji zwinnych. Pragmatycznie podchodzi do rozwiązywania problemów, obserwując rynek w poszukiwaniu najbardziej optymalnych narzędzi, a jeśli takich nie znajduje, sam zabiera się za ich stworzenie. Skłonny do podejmowania odważnych decyzji, od 20 lat trafnie przewiduje kierunek, w którym rozwija się rynek multimediów i telekomunikacji.

Read More

Menedżer IT z wieloletnim stażem w zarządzaniu organizacjami cyfrowymi. Był twórcą i w latach 2008-2012 pierwszym dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC). Następnie przez 4 lata kierował Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI), który przekształcił w centrum kompetencji cyfrowych dla państwa. Pod jego kierunkiem COI samodzielnie zbudował m.in. System Rejestrów Państwowych oraz odpowiednio zabezpieczone zaplecze serwerowe – Zintegrowaną Infrastrukturę Rejestrów.

Jego działalność menadżerska w sferze IT ukierunkowana jest na zapewnienie suwerenności państwa w sferze cyfrowej oraz budowę dobra wspólnego za pomocą narzędzi informatycznych.

Sformułował ideę „państwa usługowego”. Pod jego kierunkiem uruchomiono szereg rozwiązań służących bezpośrednio obywatelom – m.in. portale internetowe udostępniające kilkanaście milionów zdigitalizowanych dokumentów i fotografii archiwalnych, platformę e-usług obywatel.gov.pl, a także e-usługi historiapojazdu.gov.pl i bezpiecznyautobus.gov.pl.

Polska branża menadżerów IT wyróżniła go niedawno prestiżowym tytułem „Chief Information Officer Roku 2015”.

 

Read More

Absolwentka Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Swoją karierę zawodową związała od 1994 roku z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, gdzie w latach 2013-2019 pełniła funkcję dyrektora Wydziału Prac Normalizacyjnych, a wcześniej w latach 2011-2013 – kierownika Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa.

Prelegent z zakresu systemu normalizacyjnego. Autorka publikacji związanej z normalizacją w prasie krajowej. Brała udział we wdrażaniu systemu informatycznego Polski Zasób Normalizacyjny dedykowanego pracom normalizacyjnym Organów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Współautorka procedur i instrukcji ZSZ PKN. Jest także członkiem Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji.

Na stanowisko Zastępcy Prezesa została powołana 5 kwietnia 2019 roku. Nadzoruje realizację działań Pionu Normalizacji, który jest odpowiedzialny za całokształt organizacji prac normalizacyjnych, w tym za prawidłowość procesu tworzenia dokumentów normalizacyjnych i ich publikację.

 


A graduate of the Animal Science Faculty of the Agricultural and Technical Academy in Olsztyn.

She started her professional career with the Polish Committee for Standardization in 1994, where in 2013-2019 she was the Director of Standardization Department, and earlier in 2011-2013 – the

Manager  of the Food, Agriculture and Forestry Sector.

Speaker in the field of the standardization system. Author of a publication related to standardization in the national press. She participated in the implementation of the PZN (Polish Standardization Resource) system dedicated to the standardization work of Technical Bodies operating within the Polish Committee for Standardization system. Co-author of PKN internal rules and procedures. She is also a member of the Scientific and Technical Committee on Standardization, Quality and Certification of The Polish Federation of Engineering Associations.

She was appointed the Vice-President on April 5, 2019. She supervises the implementation of activities of the Standardization Department, which is responsible for the overall organization of standardization work, including the correctness of the process of creating and publication of standardization documents.

 

 

 

Read More

Menadżer i naukowiec z ponad 14 letnim doświadczeniem w zarządzaniu, w tym jednostkami badawczo- rozwojowymi.

Od 1 kwietnia 2019 wiceprezes ds. badań i rozwoju w ŁUKASIEWICZU, trzeciej największej sieci badawczej w Europie, zrzeszającej 38 instytutów badawczych i dostarczającej kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Poprzednio dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, w którym pełnił także funkcję Kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki. Związany również z rynkiem bankowym w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym.

Ekspert w zakresie badań, rozwoju i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami w obszarze cyfrowej gospodarki. Od wielu lat zaangażowany w prace nad rozwojem e-administracji w Polsce i w Unii Europejskiej. Lider  prac nad pilotażową wersją Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Polsce (biznes.gov.pl) i transgranicznymi cyfrowymi usługami publicznymi w ramach projektów unijnych Large Scale Pilot. Współtworzył propozycje uproszczeń prawa i optymalizacji procesów znoszących bariery cyfryzacji usług publicznych. Lider biznesowy strumienia Cyfrowe Usługi Publiczne i Portal Rzeczpospolitej Polski w ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Doktor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor ponad 50 publikacji obejmujących artykuły, opracowania i książki z obszaru cyfrowej gospodarki i bankowości. Współautor studiów wykonalności oraz analiz finansowych. Stażysta Uniwersytetu w Bordeaux oraz Uniwersytetu w Genewie.

 

Read More

Director, Office of International Cooperation, National Centre for Research And Development, Poland.
Experienced public sector executive overseeing three independently-managed departments: the International Cooperation Department, the National Contact Point for Horizon Europe and the NCBR Office in Brussels. For the past 16 years has held managerial positions in institutions dealing with scientific policy and research funding administration. Agnieszka has been with NCBR since 2011 with the aim to develop international cooperation and enhance NCBR international visibility. Prior to NCBR, Agnieszka worked as Director of European Affairs and Deputy Director of International Cooperation at the Ministry of Science and Higher Education. Agnieszka is an expert in the design of programmes focused on supporting innovative, R&D-based projects as well as in negotiating international agreements. A long-standing member of international committees and bodies dealing with both R&D policy and funding, Agnieszka also sits on the Committee for Internationalisation at the National Agency for Academic Exchange.


Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Doświadczony manager w sektorze publicznym, obecnie nadzorujący 3 działy Biura Współpracy Międzynarodowej: Dział Współpracy Międzynarodowej, Dział Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Biuro NCBR w Brukseli. Agnieszka Ratajczak od 16 lat zajmuje stanowiska kierownicze w instytucjach zajmujących się polityką naukową i finansowaniem B+R, związana z NCBR od 2011 r., gdzie koncentruje się na rozwoju współpracy międzynarodowej. Przed przejściem do NCBR, Agnieszka Ratajczak pracowała m.in. jako Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich i Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Agnieszka jest ekspertem w projektowaniu i wdrażaniu programów dedykowanych finansowaniu projektów B+R, a także w negocjowaniu porozumień międzynarodowych. Wieloletni członek komitetów i ciał międzynarodowych w obszarze B+R, członek Zespołu ds. Umiędzynarodowienia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

 

Read More

Marcin Klepacki ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Szkołę Główną Handlową oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Karierę zawodową rozpoczynał w koncernie Pepsico w 1999 r. i jak sam mówi, budował aplikacje mobilne na komputery naręczne, zanim stało się to modne. Od 2004 roku związany z branżą telekomunikacyjną oraz TMT. Wprowadził na rynek pierwszy interaktywny system nawigacji satelitarnej oraz dostarczał mapy Polski do usługi Google Maps. Pracował między innymi w PTK Centertel i Orange Polska, Erze i T-Mobile Polska, SAS Institute i Netii, gdzie odpowiadał za projekt wykorzystania danych ze ścieżki zwrotnej dekoderów telewizyjnych do prowadzenia badań oglądalności telewizji.
W 2017 r. rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej, na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Strategii i Projektów. Następnie zidentyfikował potrzebę wzmocnienia obszaru dystrybucji w TVP i od września 2019 r. rozwija Biuro Dystrybucji. Jako Dyrektor Biura Dystrybucji odpowiada za dostarczanie oferty programów i usług Telewizji Polskiej na rynku krajowym i zagranicznym oraz rozwój rozwiązań z obszaru online.
Członek Zarządu Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej przy KIGEiT, inicjator powstania oraz Członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Prywatnych Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych MOC TV.

 

Read More

Trisham is the Senior Manager Public Policy at Amazon, where he is responsible for delivering EMEA strategic policy programs focusing on payments, financial services, Fintech and tax. Trisham is actively engaged with regulators and policy makers across Europe. Previously Trisham worked for American Express in various functions at the General Counsel office in the UK and Belgium and was responsible for managing Regulatory Compliance Programs on payment services, consumer protection, AML/CTF and data protection in a number of jurisdictions.

Trisham is a member of the Board of Directors of the European Payment Institutions Federation (EPIF), attends a number of advisory committees and manages Amazon key financial services regulatory stakeholders in Europe. Trisham has expertise in Payment Services Directive regulations, Anti Money Laundering and Terrorist Finance Regulations, Consumer Credit and Lending Regulations and Data Protection Regulations. Trisham holds a Master Degree in International Business Law from McGill University in Montreal Canada.

Read More

Harry Verhaar has over 20 years of experience in the lighting industry and is Head of Global Public & Government Affairs and Vice-President at Signify. He is responsible for the strategy, outreach and stakeholder management on energy & climate change, resource efficiency and sustainable development, with a key focus on the role of the LED lighting revolution. He is also the chairman of the Signify Foundation.

He has since the end of 2003 been the architect of the Signify strategy on energy and climate change, which has resulted in a global momentum on phasing out of old lighting technologies.

He is an active member of a number of partnership and stakeholder networks, among which The Climate Group; Regions20, the World Green Building Council and of the UN Environment Science Business Policy governing consortium. He is responsible for Signify’s relationship with the World Economic Forum and the UN. He is chairman of the European Alliance to Save Energy and of the Corporate Leadership Group Europe, and is a former president and co-founder of the Global Off-Grid Lighting Association.

Harry is a recipient of the 2011 UN Leader of Change Award, and has received the Carbon War Room’s Gigaton award on behalf of Philips at COP17 in Durban. In May 2015 he received the Energy Efficiency Visionary Award from the Alliance to Save Energy in Washington DC. He holds a MSc in Solid State Luminescence from the University of Utrecht, The Netherlands.

Signify became the new company name of Philips Lighting as of May 16, 2018.

Read More

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej, Prezes Zarządu Kino Polska TV SA i Stopklatka SA. Wcześniej zasiadał w zarządach spółek Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., Dores Sp. z o.o., Modena Projekt Sp. z o.o., ZPO Modena S.A. i BMJ Management Sp. z o.o. W przeszłości pełnił również funkcje Dyrektora Finansowego i był maklerem. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na Wydziale Ekonomii. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, rynków kapitałowych, systemów komputerowych zakresu ERP, MRP.


Manager with many years of experience in the media industry, President of the Management Board of Kino Polska TV SA and Stopklatka SA. Previously in the management boards of Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., Dores Sp. z o.o., Modena Projekt Sp. z o.o., ZPO Modena S.A. and BMJ Management Sp. z o.o. In the past, he also held the positions of Financial Director and was a stockbroker. A graduate of the Cracow University of Economics, Faculty of Economics. He completed numerous courses and trainings in management, finance, managerial and financial accounting, capital markets, ERP and MRP computer systems.

 

 

Read More