Szanowni Państwo,

Kolejny raz zapraszamy Państwa do udziału w Forum Gospodarczym TIME, które odbędzie się w Warszawie w dniach 11-12 marca 2024 r. pod tytułem „Droga ku cyfrowej dekadzie do 2030 – nowe otwarcie”.; Celem Forum pozostaje niezmiennie integracja wysiłków krajowych i europejskich organizacji przedsiębiorstw na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej, służącej budowie zielonego ładu gospodarczego UE.

FG TIME jest spotkaniem firm telekomunikacyjnych i przedsiębiorstw zaangażowanych w procesy cyfryzacji produkcji i usług, podczas którego dzielimy się wiedzą i opiniami na temat innowacji mających największy potencjał wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Głównym celem 16 Forum jest przedstawienie przedstawicielom nowego rządu i reprezentantom przedsiębiorstw roli cyfryzacji w powstrzymaniu narastającej luki technologicznej dzielącej Polskę od krajów najwyżej rozwiniętych. W ubiegłych latach wiele projektów i propozycji, które powinny zostać przeanalizowane i uwzględnione przez odchodzący rząd w opracowaniu długofalowej strategii działania zielonej transformacji cyfrowej nie zostało zrealizowanych. Po raz kolejny będziemy zatem apelować o zawarcie porozumienia politycznego ponad podziałami, paktu koniecznego dla sprostania wyzwaniu, jakim jest zielona transformacja cyfrowa oraz obecna sytuacja polityczno-gospodarcza w Europie i na świecie.

Podstawą realizacji cyfryzacji jest nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która stanowi fundament całej nowoczesnej infrastruktury krytycznej, przemysłu 4.0, nauki, edukacji, cyfrowych usług powszechnych, publicznych i komercyjnych. Jest narzędziem optymalizującym i integrującym wykorzystanie wszystkich sieci infrastrukturalnych (energetycznych, gazowych i transportowych). Środowisko telekomunikacyjne niepokoi narastanie luki technologicznej w tym zakresie. W procesie wdrażania telekomunikacji 4G (LTE) byliśmy w światowej czołówce, natomiast w przypadku 5G jesteśmy już na końcu peletonu krajów wysokorozwiniętych. W związku z tym apelujemy o jednoznaczne i publiczne zadeklarowanie w imieniu polskiego rządu, że priorytetem państwa jest inwestowanie w rozwój telekomunikacji i dążenie do likwidacji kolejnych, często całkowicie nieprzemyślanych obowiązków. Dziś odnosimy wrażenie, że długofalowe myślenie o przyszłości przegrywa z potrzebami chwili. Szczególnie problematyczne jest, że brak jasnej deklaracji zaangażowania państwa przekłada się na sposób jego funkcjonowania.

Kolejny problem mający wpływ na całą gospodarkę to polityka energetyczna, która doprowadziła Polskę do zapaści technologicznej i dramatycznego wzrostu kosztów produkcji energii elektrycznej. Całkowity koszt produkcji energii elektrycznej z pierwszej WEJ (wielkiej elektrowni jądrowej) z pewnością przekroczy poziom 130 Euro/MWh. Inwestycje w siłownie jądrowe powinny stać się domeną kapitału prywatnego. Na wsparcie zasługują inicjatywy włączenie Polski w rozwój modułowych reaktorów jądrowych (SMR i MMR). W 2040 roku w większości krajów UE całkowity koszt produkcji energii elektrycznej z OZE spadnie poniżej 30 Euro/MWh. Kwota, jaką będzie kosztowała polskiego podatnika budowa WEJ, wystarczy na budowę systemu cyfrowych usług telekomunikacyjnych stabilizujących funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych opartych w 100% na OZE. Bez takiego systemu (systemu lokalnego bilansowania obciążeniem), nie będzie możliwe obniżenie kosztów produkcji energii elektrycznej, a więc nie będziemy w stanie produkować zielonego wodoru. Aby koszt produkcji wodoru spadł poniżej 2 Euro/kg, koszt produkcji musi spaść do poziomu 20$/MWh. Bez otwarcia sieci elektroenergetycznych na cyfrowe usługi telekomunikacyjne dające dostęp do systemu rynkowych taryf dynamicznych nie będzie to możliwe.

Postulujemy o powrót do polityki gospodarczej, której głównym celem będzie konkurencyjność przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Nie jest to możliwe bez konsekwentnej realizacji przyjętej krajowej strategii rozwoju gospodarczego. Strategie sektorowe powinny być umową z przedsiębiorcami danego sektora umożliwiającymi zwiększenie efektywności i tempa wdrażanych innowacji i powiązanych z nimi inwestycji. Przyspieszająca transformacja technologiczna ma charakter horyzontalny, więc o konkurencyjności sektora w coraz większym stopniu decyduje nie tylko jakość strategii sektorowych, ale również ich wewnętrzna i zewnętrzna spójność, czyli zdolność do wyzwalania mechanizmów synergii międzysektorowej w otoczeniu krajowym i międzynarodowym.

Strategia gospodarcza powinna być dla przedsiębiorców rzetelną informacją o kierunkach rozwoju całej gospodarki i inspiracją do podnoszenia innowacyjności każdej organizacji. Dla wszystkich organów państwa i przedsiębiorców strategie gospodarcze powinny być ramowym planem działania, do realizacji którego będą zobowiązani. Władza ustawodawcza powinna zapewnić otoczenie prawno-finansowe, sprzyjające materializacji spodziewanych efektów inwestycyjnych. Tak się jednak, póki co w Polsce nie dzieje. Potrzebujemy systemu kształtującego otoczenie prawne i politykę gospodarczą w sposób uwzględniający interes i potrzeby całej gospodarki, a nie poszczególnych branż, które mają aktualnie przewagę lobbingową i większe możliwości wywierania nacisku. Brak jest refleksji, że żadna branża, nawet tak wpływowa jak grupa znajdujących się pod ścisłą kontrolą Państwa spółek energetycznych, nie może abstrahować od rzeczywistości, bo w dłuższej perspektywie szkodzi samej sobie. Trzeba ten stan zmienić możliwie jak najszybciej. W przeciwnym razie, przedsiębiorcy nadal nie będą interesować się treścią dotyczących ich strategii rozwoju, ponieważ nadal nie będą one realizowane.

Krajowe izby gospodarcze i związki pracodawców powinny uwzględnić powyższe fakty w swych programach działania na najbliższe lata. Ustawa o izbach gospodarczych daje nam prawo do oceny polityki gospodarczej oraz uczestnictwa w jej kształtowaniu. Wykonanie tych praw może polegać na zdefiniowaniu warunków koniecznych do stworzenia systemu budowy spójności strategii sektorowych. Samorząd gospodarczy ma niezbędne kompetencje i umocowanie prawne do wystąpienia z inicjatywą budowy takiego systemu. Dlatego zapraszamy partnerów 16 FG TIME do przedstawienia swoich propozycji rozwiązań organizacyjnych, z których wyłoni się wspólna propozycja koncepcji trybu uzgadniania warunków spójności transformacji technologicznej poszczególnych branż i przedsiębiorstw. 

Zwracamy uwagę, że cyfryzacja warunkuje możliwość budowy spójnych strategii i otoczenia regulacyjnego, co może się wiązać z określonymi nakładami finansowymi i ryzykiem biznesowym, ale brak zmian, wcześniej czy później, prowadzi do utraty konkurencyjności. Uzgodnienia prowadzące do spójności celów poszczególnych branż wymagają zgody na określone kompromisy, a więc solidarności i wzajemnego zaufania opartego na długoterminowej wspólnocie interesów.

Społeczność przedsiębiorców ma świadomość, że w nadchodzącym 20-leciu cyfrowa transformacja odmieni wszystkie dziedziny funkcjonowania gospodarek, społeczeństw i państw w stopniu nieporównywalnie większym, niż w minionych dwóch dekadach. W konsekwencji powstanie nowy system gospodarczy, oparty na sieciach 5G i przemyśle 4.0, w którym ramy prawne coraz szybciej i skuteczniej będą eliminować z obrotu gospodarczego te przedsiębiorstwa i technologie, które będą szkodliwe dla środowiska i klimatu. Dlatego sprawą szczególnie pilną pozostaje stworzenie otoczenia prawnego, w którym lokomotywą rozwoju gospodarczego stanie się synergiczny rozwój w trójkącie:

  • energetyka oparta na OZE i zielonym wodorze,
  • infrastruktura sieciowa zintegrowana sieciami transmisji danych klasy przemysłowej,
  • przemysł 4.0 wspierający sieciową GOZ.

Synergia rozwoju w tych sektorach i wynikające z niej modele biznesowe zdeterminują ramy prawne, jakie będą obowiązywały w krajach o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Zatem dostosowanie się do tych wymagań jest warunkiem koniecznym utrzymania się w gronie liderów.

Kierując to zaproszenie do wszystkich organizacji samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorstw wyrażamy – jako organizatorzy 16 Forum Gospodarczego TIME – przekonanie, że środowisko przedsiębiorców to społeczność aktywna i kreatywna. Wspólnie podejmijmy wyzwanie polegające na uruchomieniu projektu, w ramach którego przetworzymy otrzymane propozycje na koncepcje systemu kształtowania ogólnokrajowej strategii gospodarczej z mechanizmami wymuszającymi jej realizację. Tylko w ten sposób Polska będzie mogła wyjść z dryfu, w którym ugrzęzła w ostatnich kilku latach i niestety obecnie nadal trwa. Pora najwyższa zmienić ten stan – zróbmy to razem!