13. Forum Gospodarcze TIME organizowane jest z inicjatywy najaktywniejszych i największych organizacji i przedsiębiorstw sektora ICT. Odbędzie się w formule on-line w dniach 8-11 marca 2021 roku. Tematyka Forum została podzielona na cztery nurty tematyczne: infrastrukturalny, przemysłowy, finansowy oraz usługowy. Gospodarka sieciowa, sieci 5G, przemysł 4.0, cyfrowy system finansowy i sztuczna inteligencja otworzyły kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu. Rozwój gospodarki sieciowej oznacza konieczność reformy otoczenia regulacyjnego. Motorem napędowym jest dążenie do zwiększania efektywności wykorzystania zasobów. XIII Forum Gospodarcze TIME to spotkanie osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu nowego prawa gospodarczego.

SIECI 5G – PODSTAWOWE NARZĘDZIE CYFRYZACJI GOSPODARKI

W nurcie sieciowym największy ciężar gatunkowy ma przestawienie polskiej energetyki na innowacyjne kierunki rozwoju. Wymaga to nowego ekosystemu prawnego, który pozwoli nam przestawić się na zasilanie całości gospodarki z OZE. Oznacza to:

 • głębokie zmiany w całym obowiązującym prawie, które hamuje rozwój technologiczny energetyki,
 • wdrożenie programów naprawczych pozwalających na przyspieszone na odrabianie zaległości w zakresie cyfryzacji i modernizacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej i gazu,
 • otworzenie rynku na bezpieczne inwestycje w OZE i magazyny energii, które pozwolą na przyspieszenie procesów inwestycyjnych,
 • otworzenie rynku zielonego wodoru i innych paliw neutralnych dla środowiska (np. metan produkowany w oparciu o technologię neutralną dla środowiska),
 • oparcie rynków wspomagających technologiczne narzędzia stabilną pracę sieci mocy na technologii magazynowania energii.

Realizacja wizji gospodarki UE w roku 2050 wymaga szybkiej rozbudowy sieci kolejowych i zasilanie ich z OZE. Funkcjonalnie sieć gazowa musi stać się integralną częścią systemu energetycznego opartego na OZE. To samo dotyczy sektora paliwowego, który przekształci się w sektor długoterminowego magazynowania energii. Stąd wynika konieczność przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę transmisji danych klasy przemysłowej (dzisiaj to sieci 5G), gdyż to jest najefektywniejsze narzędzie integracji cyfrowej całości infrastruktury sieciowej.

TRANSFORMACJA PRZEMYSŁOWA

Stoi przed koniecznością wymiany technologii, z uwzględnieniem wielu nadchodzących zmian:

 • przemysł 4.0
 • w podejściu regulacji celnych i środowiskowych,
 • w sposobie świadczenia usług energetycznych,
 • nakładających odpowiedzialność za cały cykl życia produktu,
 • w prawie ochrony konkurencji i konsumentów,
 • przystosowania zakładu do pracy w środowisku sieciowym,
 • w łańcuchu dostaw materiałów i surowców,
 • współpracy z zakładami przemysłu recyklingowego.

CYFRYZACJA SEKTORA FINANSOWEGO

Obecna zmian ustrojowa przyspiesza procesy cyfryzacji systemów finansowo-bankowych. Głównym dylematem jest konstrukcja systemu finansowania tej zmiany. Szczególnie interesujące są następujące aspekty:

 • cyfrowe waluty – globalne i krajowe,
 • wdrożenie i rozliczanie transakcji realizowanych na platformach cyfrowych,
 • kreacja pieniądza cyfrowego
 • narzędzia finansowe uruchamiające i wspomagające współpracę globalną w budowie GOZ.

CYFRYZACJA USŁUG

Budowa gospodarki o obiegu zamkniętym będzie przyspieszać cyfryzację istniejących usług oraz wygeneruje cały portfel nowych usług cyfrowych. Intersujące mogą być projekty usług cyfrowych stanowiących powłoki usług tradycyjnych: materialnych i niematerialnych. Usługi świadczone drogą elektroniczną są produktami cyfryzacji usług tradycyjnych lub zupełnie nowymi, powstałymi jako produkty świata wirtualnego. Proponujemy udział w dyskusji na następujące tematy:

 • e-usługi medyczne i cyfrowe narzędzia ochrony zdrowia,
 • cyfryzacja usług medialnych,
 • cyfrowe usług powszechne,
 • usługi monitorowania obiegu materiałów i surowców,
 • cyfrowe platformy usługowe, integracja cyfrowa usług i produktów.

Powyższe listy odnoszą się do ważnych dla przedsiębiorstw cyfrowych zagadnień i należy je traktować jako otwarty katalog tematów, które mogą stać się tematem prezentacji i panelu dyskusyjnego w czasie tegorocznego FG TIME. Pragniemy dostosować się do wysokiej dynamiki zmian zachodzących w otoczeniu zmuszającym firmy do szybkich zmian w wielu obszarach determinujący zmiany modeli biznesowych prowadzonej działalności gospodarczej.

EUROPEJSKI KONTEST PROPOZYCJI PROGRAMOWYCH 13.FG TIME

Zgodnie z koncepcją nowej wizji gospodarczej UE, Komisja Europejska konsekwentnie przygotowuje i wdraża kompleksowy pakiet rozporządzeń, dyrektyw i decyzji, które zmienią priorytety polityki gospodarczej i reguły prowadzenia działalności gospodarczej. Realizowana jest polityka szybkiej podwójnej transformacji, tzn. transformacji cyfrowej i ekologicznej, której zakładanym skutkiem ma być szybszy wzrost skali działalności przedsiębiorstw cyfrowych UE. Pandemia COVID-19 zmieniła nasze dotychczasowe życie i wywołała ogólnoświatowy kryzys, ale potwierdziła również odporność przemysłu cyfrowego na tego typu ryzyka, co znajduje swój wyraz w przyspieszeniu cyfryzacji całości procesów biznesowych. Co więcej, stała się kolejnym argumentem za tym, by polityka gospodarcza uwzględniała wszystkie skutki globalizacji. Oczywista jest potrzeba gruntownej reorganizacji łańcuchów wartości i źródeł zaopatrzenia, z uwzględnieniem wymogów neutralnej dla środowiska, sieciowej Gospodarki o obiegu Zamkniętym.
Gospodarka Polski w całości, a przemysł cyfrowy w szczególności, stoi przed szansą na kolejny skok jakościowy i cywilizacyjny. W naszym interesie jest integracja wysiłków krajowych organizacji przedsiębiorstw, stowarzyszeń zawodowych, izb gospodarczych na rzecz aktywnego uczestnictwa w procesie stanowienia cyfrowego, zielonego ładu gospodarczego UE. Chcemy w praktyce wykorzystywać wiedzę o pilnej konieczności dopasowania ekosystemu prawnego do potrzeb rozwojowych przemysłu oraz wyciągnięcia wniosków z doświadczeń pandemii COVID-19. W przyśpieszonym tempie będzie rosło znaczenie danych w każdym procesie biznesowym. W związku z tym, zagadnienie suwerenności cyfrowej będzie przedmiotem obrad we wszystkich czterech planach: infrastrukturalnym, przemysłowym, finansowym i usługowym. Kształt nowego ładu prawnego będzie w istotnym stopniu zależeć od najbardziej aktywnych i kreatywnych przedsiębiorców przemysłu cyfrowego. Skala korzyści, jakie możemy uzyskać
w wyniku zmiany ustroju gospodarczego UE, zależy od tego, na ile będziemy umieli wpłynąć na kształt nowych regulacji prawnych.

Potencjalną przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw UE jest dostęp do największego na świecie, innowacyjnego, jednolitego rynku. Dlatego głównym tematami 13. FG TIME będą zagadnienia, które skupione są na problemach związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, jakością, innowacyjnością i jednolitym ekosystemem legislacyjnym, który zapewni wszystkim przedsiębiorstwom UE równy i nieskrępowany dostęp do całego rynku UE. Omówimy również regulacje, które będą zapewniać rzeczywistą konkurencyjność technologii i produktów neutralnych dla środowiska. Tylko przy pomocy technologii informacyjnych możemy zbudować ekosystem gospodarczy, który przesunie do przeszłości zjawisko „carbon leakage” skutkujące wyprowadzaniem wielu typów działalności gospodarczej z UE. Skala rynku UE powinna ułatwiać uzyskiwanie efektów ekonomicznych z transformacji cyfrowej, jakie obserwujemy na innych rynkach. Wiemy też, że naszą główną słabością, utrudniającą uzyskiwanie efektów skali jest ciągle niedostateczny poziom integracji rynku UE. Potrzebujemy reform, które spowodują, że Europa stanie się miejscem narodzin i rozwoju globalnych firm cyfrowych. Mamy potencjał i możliwości, by uruchomić mechanizmy synergii oddziaływania wydatków unijnych i krajowych, ale tylko wspólnie możemy przyspieszyć procesy integracyjne przemysłu cyfrowego UE co wskazaliśmy w podsumowaniu i wnioskach z 12. Forum – zobacz